Høringssvar fra Steinkjer kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse fra Steinkjer kommune

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - høringsuttalelse

 

Formannskapet i Steinkjer kommune behandlet ovennevnte i møte 18.02.16.

 Formannskapet fattet følgende vedtak:

 1. Intensjonen med inntektssystemet for kommunene er å sikre mest mulig lik tilgang på velferdstjenester uavhengig hvor du bor i landet. Forslaget til nytt inntektssystem innebærer betydelige omfordelingsvirkninger til fordel for de største kommunene i landet. Forslaget vil derfor innebærer at økning av tilskudd til de sentrale befolkningsrike områdene og de store byene går på bekostning av tilskuddene til kommunene i distriktene og de mindre kommunene, eksemplifisert ved en redusering til kommunene i Nord-Trøndelag i størrelsesorden 70 millioner kroner. Forslaget vil derfor gi større ulikheter i levekår og bygge opp til en ytterligere sentralisering av bosettingen i Norge. Steinkjer kommune mener derfor primært at regjeringen må legge bort planene om endringer av kommunenes inntektssystem, slik de nå er foreslått.

 2. Følgende bes sett nærmere på:

- kommunen tilstreber en så god økonomiplanlegging som mulig. En årlig oppdatering av kostnadsnøklene støttes slik at en i større grad tar hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid.

- kommunenes omsorgsoppgaver blir stadig mer krevende. Det er derfor svært uheldig at kriteriene knyttet til de eldste eldre (90 år +) og psykisk utviklingshemmede 16 år og over svekkes.

- kommunale veger bør tas inn som nytt kriterium innenfor utgiftsutjevningen.

- vi mener utdanningsnivå i delkostnadsnøkkelen for barnehager bør erstattes med et annet kriterium som feks antall barn i aktuell alder.

 3. Strukturkriteriet som foreslås gir betydelige negative økonomiske konsekvenser for de fleste kommuner. Modellen må bearbeides videre for å bli mer "treffsikker" og for å fjerne åpenbart urimelige og utilsiktede utslag. Strukturkriteriet inneholder valg både med hensyn til hvor mange personer det skal måles reiselengde til og hvilken grenseverdi for reiselengde som skal kvalifiserer til fullt basiskriterium. Dissevalgene vil i stor grad baseres på skjønn. Det taler for at det nye strukturkriteriet bør holdes utenom kostnadsnøkkelen, som skal være basert på objektive størrelser. Strukturkriteriet baserer seg på premisset om at kommunene kan deles inn i «frivillig og ufrivillig små». Det er et premiss vi ikke aksepterer da det også griper inn i Stortingets vedtak om at kommunesammenslåinger skal baseres på frivillighet. Når det gjelder regjeringens forslag, er det en merkelig konsekvens at nesten samtlige kommuner med mellom 10.000 og 20.000 innbyggere taper. Dette er paradoksalt, ettersom regjeringens ekspertutvalg anbefalte at kommuner burde ha denne størrelsen. Med en innbyggergrense på 5.000, slik regjeringen forslår, vil strukturkriteriet for kommuner med innbyggertall over denne grensen, i realiteten gi et bilde på reiseavstander innad i kommunen og ikke mellom nabokommuner. Slik sett er dette også et dårlig kriterium for kommunesammenslåing.

 4. Steinkjer kommune omfattes i dag av ordningen med Distriktstilskudd Sør-Norge. Nivået og innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene må opprettholdes for å sikre inntektsgrunnlaget til kommunen.

5. Dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.

  

 

For rådmannen

 

Trond Waldal    

økonomisjef