Høringssvar fra Oppegård kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad
  1. Oppegård kommune støtter en omlegging av inntektssystemet for kommunene som fjerner urimelige skjevheter i dagens inntektssystem og hinder for nye kommunesammenslutninger. Oppegård kommune støtter et gradert basistilskudd. Det bør imidlertid gjøres enkelte justeringer i inntektssystemet som sikrer at basistilskuddet innføres uten at dette gir store konsekvenser for rammetilskuddet for kommuner som ikke er i målgruppen.

 

  1. Oppegård kommune støtter forslagene til ny innretning av de regionalpolitiske tilskuddene.

 

  1. Oppegård kommune støtter forslag til reviderte delingsnøkler. Når det gjelder de foreslåtte alternativene til delkostnadsnøkkel for barnehage bør det utredes om andre kriterier bedre kan fange opp behov for barnehageplasser. Subsidiært foretrekkes en videreføring av eksisterende delingsnøkler.

 

  1. Oppegård kommune mener at kommunene må få beholde en større andel av egne skatteinntekter. Ny modell for selskapsskatt må utarbeides slik at den i praksis utgjør et sterkt og reelt insentiv for næringsutvikling i kommunene.

 

  1. En videreføring av veksttilskuddet støttes. Det bør vurderes hvordan tilskuddet kan gi større forutsigbarhet enn i dag der mindre endringer i befolkningsveksten fører til en reduksjon i inntektene.

 

 

 

 

Vedlegg