Høringssvar fra Moskenes kommune

Høringsuttalelse fra Moskenes kommune til forslag om nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Moskenes kommune til forslag om nytt inntektssystem for kommunene

    

 

Formannskapet i Moskenes kommune 29.02.16 vedtok følgende uttalelse:

KMD har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene på høring med frist 01.03.16

I høringsnotatet presenteres forslag til endringer av rammetilskuddet med nye kostnadsnøkler for kommunene herunder en ny modell der det skilles mellom frivillig og ufrivillige smådriftsulemper. Det foreslås endringer i de regionalpolitiske tilskuddene og det gis en oppsummering av skatteelementene i inntektssystemet.

Det er vanskelig å ta stilling til forslaget da det ikke er mulig å si hvordan det fullt ut vil påvirke vår kommune, ikke minst fordi vi må vente til kommuneproposisjonen legges fram i midten av mai før vi får det hele bildet.

Vi er enige i at kostnadsnøkler på faglig grunnlag skal vurderes og oppdateres, men vi er bekymret for signalene om at kriteriet relatert til psykisk utviklingshemmede vil nedjusteres og dermed få følger for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere. Avstandskriteriet er etter vårt syn ikke tilstrekkelig utredet.

I dag har vi et inntektssystem der det gis kompensasjon for smådriftsulemper. Dette skal være med på å sikre et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne uavhengig av bostedskommune. Dette er et prinsipp vi støtter.

Det foreslås nå at det bringes inn et avstandsmoment- avstand til nærmeste større sted = 5000 innbyggere eller mer, og gjennom dette gradere det tidligere basistilskuddet. Vi får et skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper i tjenesteproduksjon, og der kun ufrivillige skal kompenseres fullt ut, resten graderes etter avstandskriterier.

Endringen i inntektssystemet forutsettes å være selvfinansierende. Omfordeling av inntektene til kommunene vil ut fra forliggende utkast medfører at store/sterke kommuner styrkes på bekostning av de små. Basiskriteriet på om lag 13,2 mill som i dag gis likt til alle kommuner vil endres. Vi frykter at dette vil gi økt sentraliseringseffekt. Vår verdiskaping og sysselsetting basert på primærnæringen fiskeri gir positive ringvirkninger til andre deler av landet. Et nytt inntektssystem må settes sammen slik at helheten gjenspeiler prinsippet om at kommunene skal settes i stand til å gi sine innbyggere likeverdige tjenestetilbud.

Moskenes kommune mener det må gjennomføres en bred analyse av de samfunnsmessige konsekvensene den forslåtte omleggingen av inntektssystemet, bl.a med bruk av avstandskriteriet, vil ha for kommunene.

Moskenes kommune mener det er uheldig at omleggingen av inntektssystemet innføres midt i den pågående debatten om ny kommunestruktur. Hensynet til det lokale selvstyret og lokal forankring av inntekter er et avgjørende og grunnleggende prinsipp for den videre finansieringen av kommunesektoren. Vi ønsker et inntektssystem som gir grunnlag for et godt tjenestetilbud til innbyggerne uansett hvor de bor.

Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.

Dagens ordning med Nord-Norge tilskudd, Namdalstilskudd, småkommunetilskudd og distriktstilskudd i Sør Norge foreslås endret til 2 tilskudd – et for Nord-Norge og et for Sør-Norge. Satsene finner vi ikke, og de antas bli presentert i kommuneproposisjonen i mai-16. Det framkommer ikke en tilsvarende vurdering om endring i vekst- og storbytilskudd . Kan dette speile debatten om større og mer robuste kommuner og være et virkemiddel for å realisere regjeringens ønskede kommunereform?

Det ser ut til at dagens ordning mht skatt og skatteutjevning skal videreføres, men det blir endringer i selskapsskatten fra 2017. Det framkommer ikke hvor stor andel av selskapsskatten som vil komme den enkelte kommune til gode. Det er også en kjensgjerning at mange selskap har sin virksomhet et annet sted enn der de har sin forretningsadresse. Det forutsettes at innlemming av selskapsskatt i skatteutjevningen tar utgangspunkt i lønnsmottakere i kommunen og ikke selskapets forretningsadresse. Dette vil sikre intensjonen om at kommunen skal legge til rette for næringsutvikling.

 

Med hilsen

Lillian Rasmussen

ordfører