Høringssvar fra Bykle kommune

Høringsuttale frå Bykle kommune

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad
  1. I respekt for den lokale sjølvråderetten må eit nytt inntektssystem utformast slik at det har nøytral innverknad med omsyn til vidare arbeid med kommunestruktur.
  2. I det nye inntektssystemet bør det også innarbeidast ein kostnadsnøkkel som tek opp i seg tenester som vert ytt til brukarar av fritidsbustader.
  3. Den lokale beskatningsretten bør styrkast.
  4. Det må innførast ei verdisikring av det eksisterande skatte- og avgiftsprovenyet som gjeld for bruk av lokale naturressursar.

Vedlegg