Høringssvar fra Hammerfest kommune

Svar høring nytt inntektssystem

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Hammerfest kommunestyre har følgende innspill til høringsutkastet:

 

Kommunestyret i Hammerfest viser til Kommunal- og regionaldepartementets høring på forslag til nytt inntektssystem i kommunene. Høringsfristen er satt til 1.mars 2016.

 

Inntektssystemet baserer seg i hovedsak på;

 

  • kostnadsnøkler for kommunene
  • regionalpolitiske tilskudd
  • skatteelementene i inntektssystemet

 

I høringsforslaget er blant annet kostnadsnøklene som grunnskole, pleie og omsorg,

kommunehelse, sosialhjelp, barnevern, barnehager, administrasjon og landbruk revidert og oppdatert. Disse er etter kommunens oppfatning godt faglig vurdert. I Finnmark kommer 13 av 19 kommuner positivt ut. Hammerfest kommer positivt ut med en økning på 1,4 millioner kr. (KS beregninger)

 

Basistilskuddet til kommunene er foreslått endret. Opplegg baserer seg også på et

strukturkriterium basert på reiseavstand. Basistilskuddet er i 2016 på 13,2 millioner kr pr kommune. I forslaget vil tilskuddet variere og enkelte kommuner vil få 0. KS har beregnet effekten ved flere alternativer blant annet ved et strukturkriterium med en reiseavstand på 25,4 km. Fire av Finnmarks kommuner kommer negativt ut, deriblant Hammerfest med 7,1 millioner kr.

 

Oppsummert vil det overnevnte bety at seks av Finnmarks kommuner komme negativt ut, også Hammerfest med 5,7 millioner kroner. På landsbasis vil det være negative økonomiske konsekvenser for nærmere 2 av 3 kommuner.

 

Departementet antyder endring av småkommunetilskuddet. Småkommunetilskuddet gis i hovedsak til kommuner med færre innbyggere enn 3200. Satsen for 2016 er 11,9 millioner kr. I Finnmark får 13 av 19 kommuner småkommunetilskudd i 2016. Det vurderes at tilskuddet skal graderes etter innbyggertall. Dette forholdet er heller ikke tallfestet av departementet. På grunn av gradering etter innbyggertall, er det grunn til å tro at kommunene i Finnmark vil få store negative effekter av forslaget. De minste kommunene vil få forholdsvis lite i småkommunetilskudd.

 

Systemet for skatt og inntektsutjevning foreslås ikke endret, men skal fastsettes hvert år i kommuneopplegget i statsbudsjettet. Totalt sette er det grunn til å tro at 16 av Finnmarks 19 kommuner vil komme negativt ut på bakgrunn av de endringer som departementet foreslår. Det virker som om Porsanger, Nordkapp og Karasjok kommuner kommer positivt ut.

 

  • Kommunestyret i Hammerfest er enig at inntektssystemet skal være et gjennomvurdert og rettferdig system basert på objektive kriterier.
  • Høringsdokumentet er til dels vanskelig å forholde seg til da det i all hovedsak baserer seg på prinsipper. Departementet ønsker i større grad å basere seg på antall innbyggere i en kommune. Det framkommer derfor ikke gode nok beregninger for konsekvensene for kommunene.
  • Sett i forhold til kommunereformen, blir endringene svært vanskelige å forholde seg til. Kommuneopplegget blir lagt fram i mai 2016, samtidig som kommunene skal ta stilling til kommunereformen i juni.
  • Basistilskuddet er etter Hammerfest kommunens oppfatning et «grunntilskudd» for å drifte en kommune og bør derfor ikke endres.
  • Effekten av gradering av småkommunetilskuddet vil mest sannsynlig være negativ for kommunene i Finnmark.

 

Hammerfest kommune vil foreslå at høringsdokumentet med svarfrist 1. mars utsettes inntil departementet kan vise til beregninger med konsekvenser for den enkelte kommune