Høringssvar fra Søgne kommune

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev og høringsnotat av 17. desember 2015 om høring av forslag til nytt inntektssystem for kommunene. 

Uttalelsen fra Søgne kommune ble vedtatt av Kommunestyret i sak 9/16 torsdag 18. februar 2016. 

Kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen 

Innretning av strukturkriteriet

Høringsforslaget om endret basistilskudd tar utgangspunkt i at en ikke lengre vil kompensere for såkalt frivillige smådriftsulemper. Dette foreslås gjennomført ved at kommuner med kort gjennomsnittlig reiseavstand for å nå 5 000 innbyggere får store reduksjoner i basistilskuddet. 

Høringsnotatet sier at: «Bakgrunnen for denne grensen er forskning som viser at det i hovedsak er kommuner med færre enn 5 000 innbyggere som har smådriftsulemper knyttet til innbyggertall». Ekspertutvalget som vurderte kriterier for god kommunestruktur viste også til at administrasjonskostnadene per innbygger synker kraftig med økende kommunestørrelse opp til om lag 5 000 innbyggere, og deretter i stor grad flater ut. 

Når det først og fremst er kommuner med mindre enn 5 000 innbyggere som har smådriftsulemper, mens den foreslåtte innretningen ihht. KS sine beregninger først og fremst svekker kommuner med mellom 5.000 og 30.000 innbyggere mener vi at forslaget ikke treffer etter det uttalte formålet. Ifølge KS taper samtlige kommuner med mellom 10 000 og 20 000 innbyggere på forslaget, selv om en forutsetter at redusert basistilskudd tilbakeføres til kommunene gjennom økt innbyggertilskudd. 

Arbeidet med kommunereformen har i stor grad tatt utgangspunkt i Ekspertutvalgets vurderinger. Der var det en anbefalt minimumsstørrelse på 15-20 000 innbyggere. Hvis kommuner på denne størrelsen skulle svekkes så mye som det nå foreslås burde det av hensyn til forutsigbarhet i prosessen vært kjent langt tidligere. 

Søgne kommune mener en må arbeide mer med utformingen av strukturkriteriet og gjøre justeringer som sikrer at mellomstore kommuner ikke svekkes så mye som foreslått.

Overgangsordning

Høringsnotatet bekrefter at kommuner som slår seg sammen i denne stortingsperioden vil beholde basistilskudd med utgangspunkt i inntektssystemet for 2016 i 15 år uavkortet etter sammenslåingen, før tilskuddet trappes ned over 5 år.

Gitt at forslag til nytt inntektssystem skal gjelde fra 1.1.2017 risikerer kommuner som skal slå seg sammen fra 2020 å få en stor reduksjon i basistilskuddet fra 2017-2019, før det igjen økes fra 2020. Dette vil være vanskelig å håndtere på toppen av krevende prosesser fram mot sammenslåing. Det vil også bryte med begrunnelsen for inndelingstilskuddet, som er at kommunene skal ha forutsigbarhet og god tid til omstilling. 

Søgne kommune foreslår at basistilskuddet videreføres uendret til og med 2019 for kommuner som innen juni 2016 har fattet vedtak om sammenslåing. 

Andre kommentarer 

Vi har merket oss at høringsnotatet ikke forslår endringer i skatteelementene i inntektssystemet. Søgne kommune tolker dette som at en ikke vil foreslå endringer i skatteelementene i Kommuneproposisjonen, og mener det er fornuftig. De andre forslagene i høringsnotatene kan gi til dels store utslag for kommunenes inntekter, og endringer på skattesiden på toppen av dette vil kunne bli vanskelig å håndtere.

Vedlegg