Høringssvar fra Vågan kommune

Høringsuttalelse fra Vågan kommune - nytt inntekstsystem

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Oppdatering av kostnadsnøklene i inntektssystemet bør etter vår mening gjøres så ofte som mulig, og kommunen har ingen umiddelbare innvendinger mot endringene som foreslås. Når det gjelder barnehagefinansieringen, støtter Vågan kommune den alternative modellen som foreslås, hvor utdanningskriteriet erstattes av voksne mellom 20 og 44 år i heltidsarbeid. Det synes mer fortåelig som forklaringsvariabel på hvor stor andel av barna som faktisk har barnehageplass.

Strukturkriteriet synes det som forslaget rammer mellomstore kommuner for hardt. Når 144 av 146 kommuner mellom 5- 20 000 innbyggere kommer dårligere ut med en grenseverdi på 25,4 km., stiller vi spårmål om kriteriet treffer målgruppen.Greneverdien bør sette på lavest alternativ på 13,3 km. Alternativt bør en søke å skjerme kommuner som er nærme Eksperutvalgets anbefaling på 10 – 15 000 innbyggere.

Endringer foreslått i innretningen i de regionalpolitiske tilskuddene, er det vanskelig å uttale seg konkret om, siden nye satser ikke er presentert. Vi støtter likevel en ordning som tar utgangspunkt i distriksindeksen, men er skeptisk til å gi støtte til endringer som ikke kan konkret beregnes for hver kommune.

Vågan kommune er kritisk til at det er på tale å ha mindre utjevning av sktteinntektene. Vi er skeptiske til å innlemme selskapsskatten, da denne er konjunkturfølsom, og mye mer uforutsigbar gjennom budsjettåret enn personskatten er. Dersom selskapsskatten skal inngå i kommunenes skatteinntekter, må det utarbeides en ordning som tar hensyn til verdiskapningen, ikke hovedkontorplasseringen. Det er hvor arbeidsplassene ligger som er sentralt, ikke hvor selskapet har sin administrasjon og kontoradresse.

Kommunenes inntektssystem er så viktig at det må utredes nærmere i en NOU, der berørte parter blir invitert til å delta i arbeidet, slik det er gjort tidligere. Inntil da må gjeldende inntektssystem beholdes.