Høringssvar fra Lom kommune

Lom kommune - høyringssvar - uttale til nytt inntektssystem for kommunane

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Lom kommune har i møte i dag gjort samrøystes vedtak om uttale til høyringsforslaget til nytt inntektssystem for kommunane (jfr vedlegg).  Kommunestyret vil behandle saka i sitt møte den 10 mars.  Vi forutset likevel at uttale frå formannskapet blir tatt omsyn til som uttale.

 

 

Vedlegg