Høringssvar fra Nittedal kommune

HØRINGSUTTALELSE FRA NITTEDAL KOMMUNE

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Nittedal kommune støtter oppdateringene av de gjeldende kostnadsnøklene slik de fremkommer i høringsnotatet «Forslag til nytt inntektssystem for kommunene».

 

Når det gjelder forslaget til nytt strukturkriterium har Nittedal kommune følgende betraktninger:

 

I ekspertutvalgets utredning om ny kommunestruktur «Kriterier for god kommunestruktur» av mars 2014, konkluderer utvalget i pkt 8.2.1 «Kommunene bør ha minst 15 000-20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning».

Dette innebærer at oppgavene som tildeles kommunene ut fra generalistkommuneprinsippet, løses best dersom kommunens administrasjon er dimensjonert for et innbyggertall i slik størrelsesorden. Denne tilnærmingen baserer seg på at tjenestene i kommunen, med tilhørende finansiering, er et forhold mellom kommune og innbygger innenfor kommunens grenser. Dette harmonerer også med kommuneloven, rettssubjektene og partsinteressene mellom kommuneadministrasjonen og innbyggere. Det er derfor grunn til å problematisere at det i forslag til nytt inntektssystem legges vilkår til grunn som ikke ser hen til kommunegrensene.

 

Videre omtaler departementet i høringsnotatet forskning som viser at 5000 innbyggere er grensen for når stordriftsfordelene innen administrasjon, helse og grunnskole er uttømt, samtidig som administrasjonskostnadene per innbygger synker kraftig med størrelsen på kommunen opp til dette nivået.

 

Nittedal kommune hadde per 1.1.2015 22 706 innbyggere noe som er høyere enn begge disse måltallene. Allikevel viser simuleringer Nittedal kommune har gjennomført med KS sin prognosemodell at kommunen vil miste inntekter ved innføring av det nye strukturkriteriet på tross av sin befolkningsstørrelse.

 

Slik Nittedal kommune oppfatter det, blir det derved nødvendig å se strukturkriteriet innenfor kommunens grenser, all den tid generalistkommuneprinsippet ansvarliggjør kommunene overfor egne innbyggere. Vi forstår det slik at kommunens evne til å tilby lovpålagte tjenester er dimensjonerende for statens medfinansiering av kommunal virksomhet, og kan de facto da ikke være løsrevet fra kommunale grenser.

 

Nittedal kommune mener at det er behov for å arbeide mer med operasjonaliseringen av strukturkriteriet, og at kommuner over en nærmere definert størrelse som henger sammen med anbefalingene til kommunestørrelse nevnt over får beregnet basistilskudd som i dag.