Høringssvar fra Sørum kommune

Forslag til nytt inntektkssystem for kommunen - høringssvar fra Sørum kommune

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Sørum formannskap, sak 32/16 i møte 17.20.2016:

Vedtak

Sørum kommune støtter ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Ved innføringen av et strukturkriterium for å gradere kompensasjon for frivillige smådriftsulemper, bryter en med målsetningen om at innbyggere over hele landet skal ha et likeverdig tjenestetilbud.

Sørum kommune viser til regjeringens ekspertutvalg, som utredet prinsipper og kriterier for ny kommunestruktur. Dette utvalget mente at en kommune burde ha minimum 15.000 – 20.000 innbyggere. Med det nye inntektssystemet vil samtlige kommuner med mellom 10.000 og 20.000 innbyggere tape på at det nye inntektssystemet innføres.

Sørum kommune mener at et nytt inntektssystem for kommunene burde innføres etter at kommunereformen er avsluttet. Denne reformen har som utgangspunkt at kommunesammenslåing baserer seg på frivillighet. Endringen som regjeringen foreslår her, oppfattes som at kommunene skal tvinges til en kommunesammenslåing.

Sørum kommune stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten ved et strukturkriterium for å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Slik forslaget er utformet vil kommuner som har avholdt en folkeavstemming om kommunesammenslåing og der folket sa nei, få sitt tilskudd redusert.

Sørum kommune viser til at innføring av strukturkriteriet, slik det er foreslått fra departementet, vil medføre omfordelingsvirkninger også for andre kommuner som antas å være utenfor gruppen frivillige små. Dersom dette strukturkriteriet innføres, foreslår Sørum kommune at basiskriteriet bare graderes for kommuner under enn viss størrelse. Grensen kan antydningsvis settes et sted mellom 5 000 innbyggere, som vurdert av Borge-utvalget, og 12 000 innbyggere som er dagens grense for vurderte smådriftsulemper.

Sørum kommune mener at det nye inntektssystem må legge til grunn at kommunene skal være gode og trygge lokalmiljø, der folk kan oppleve gode kommunale tjenester med god kvalitet. Dette må også gjelde innenfor dagens etablerte kommunestruktur. Da må inntektssystemet også legge til rette for at det er mulig.

Vedtaket er fattet etter kommuneloven § 13.