Høringssvar fra Skiptvet kommune

Uttalelse til forslag om nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

KS - vedtak:

1.       Høringsfristen er for kort for en så omfattende endring i inntektssystemet.

2.       Skiptvet kommune ber om at forslag til nytt inntektssystem omarbeides slik at omfordelingsvirkningene blir mindre dramatiske for mindre og mellomstore kommuner i sentrale strøk og slik at det ikke fører til større forskjeller mellom kommunene i Norge.

a.       Endringene i basistilskuddet må reverseres da de vil føre til store kutt i den kommunale tjenesteproduksjonen

b.      Tilbakeføring av en andel av selskapsskatten bør ikke gjennomføres da den vil føre til ytterligere skjevfordeling mellom kommuner og et usikkert inntektsanslag.

c.       Delkostnadsnøkkel for barnehage bør endres til å gjelde antall heltidsansatte 20 – 44 år i stedet for dagens utdanningsnivå.

d.      Ordningen med toppfinansiering for ressurskrevende brukere må styrkes slik at en lavere vektig av antall psykisk utviklingshemmede i kostnadsnøkkelen ikke går ut over tjenestetilbudet til gruppen.

Det må lages en konsekvensanalyse av forslaget til nytt inntektssystem da det er stor fare for en reduksjon i tjenestetilbudet i mange kommuner.

Vedlegg