Høringssvar fra Leirfjord kommune

Uttalelse til høring - nytt inntektssystem

Dato: 22.02.2016

Svartype: Med merknad
 • Leirfjord kommune ønsker at regjeringen legger til rette for at kommunene gis økonomiske rammebetingelser på en slik måte at innbyggerne i hele landet får likeverdige tjenester, og at det nye inntektssystemet bidrar til å skape sterke og levende lokalsamfunn.
 • Skatteandelen videreføres og må fortsatt utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.
 • Leirfjord kommune er enig i at vektingen i tildelingskriteriene må vurderes og tilpasses utviklingen i samfunnet. Noen av de foreslåtte endringene mener vi ikke ivaretar små distriktskommuner som i stor grad har en aldrene befolkning og spredt bosetting med lange avstander.

 

 • Alderskriteriet 90+ bør derfor ikke vektes ned.
 • Vekting psykisk utviklingshemmede over 16 år videreføres som i dag
 • I kommunehelsetjeneste må kostnadsulemper knyttet til spredt bosetting og kommunestørrelse vektes.
 • Kostnadsnøkler for barnevern bør gjennomgås og nytt kriterium for barn under omsorg må vurderes opprettet
 • Kostnadsnøkkel for barnehage må inneholde nylig innførte kompensasjon for gratis kjernetid og reduserte fra lavinntektsfamilier

 

 • Leirfjord kommune mener den foreslåtte kompensasjon for smådriftsulemper er et forsøk på og tvangs sammenslå kommuner (STRUKTURKRITERIET).
 • Basiskriteriet bør videreføres som i dag
 • Hvis endring i basiskriteriet opprettholdes og det nye strukturkriteriet som avhenger av reiselengde til sentrum i grunnkrets på 5000 innbyggere opprettholdes, må reiselengde maksimalt settes til 16 km.
  • Leirfjord kommune er en av de 18 kommunene på Helgeland.

Helgeland vil samlet sett basert på foreløpige beregninger av endring i kostnadsnøkler og utforming av strukturkriteriet, få en reduksjon i overføring fra staten på 41,9 mill. og en økt inntekt på 11,8mill. Dette medfører en total reduksjon for Helgelands kommunene på 30,1mill.

 

Helgelands kommuner har ett samlet areal på 17 234 km2 og et samlet innbyggertall på 75 513 innbyggere.

Leirfjord kommune mener at forslaget til endring i vekting av tildelingskriteriene, og strukturkriteriet viser at foreslåtte omlegging av inntektssystemet ikke ivaretar kostnadene med spredt bosetting.

Leirfjord kommune ber om at det fremlagte forslag til endring av inntektssystemet ikke setter i verk før kommunene har fått presentert det hele bildet, og at gitt mulighet til å uttale seg.