Høringssvar fra Randaberg kommune

Dato: 22.02.2016

Svartype: Med merknad

 

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret

Møtedato: 11.02.2016

Sak: 13/16

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 15/2482

Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Vedtak:

Randaberg kommune avgir følgende høringssvar:

Randaberg kommune ser behovet for jevnlig oppdatering av kostnadsvektene i inntektssystemet og ser det som en fordel om disse blir oppdatert årlig. Randaberg kommune har ingen faglige innvendinger mot oppdateringen som er foreslått i denne høringen.

Randaberg kommune oppfatter at det nye strukturkriteriet er brukbart til å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper for mindre kommuner. Men vi stiller oss undrende til at dette kriteriet fører til en massiv omfordeling fra mellomstore kommuner til større kommuner. Vi ser ingen logikk i dette. Derfor anbefaler vi at kriteriet blir utredet nærmere, og at det både blir sett på grenseverdiene, hvor mange innbyggere som skal nås, og om kriteriet skal avgrenses til å påvirke mindre kommuner. Dersom strukturkriteriet blir innført mener Randaberg kommune at en bør bruke kriteriet med stor avstand (25,4 km eller større). Dette fordi det skiller bedre mellom mindre kommuner som har frivillige og ufrivillige smådriftsulemper.

Randaberg kommune syns også det er naturlig at strukturkriteriet blir innført parallellt med at de fleste kommunesammenslåingene kommer i 2020, slik at disse to endringene i en viss grad kan oppveie hverandre.

Randaberg kommune vil også peke på at det er viktig at det blir etablert en ordning med skjønn til kommuner som taper mye på omleggingen av inntektssystemet slik det også ble gjort i 2012.

Selskapsskatt skal innføres fra 2017 basert på utviklingen i private arbeidsplasser i perioden 2012-2015. Hva dette vil føre til for de enkelte kommuner er ikke klart. Randaberg kommune ser at krisen i oljesektoren i Rogaland fylke og andre fylker på Sør- og Vestlandet kan medføre at en god og offensiv næringspolitikk uansett ikke klarer å demme opp for fallet i oljearbeidplasser. Derfor kan mange kommuner tape på innføringen av selskapsskatt som følge av fall i oljeprisen, og ikke som følge av dårlig lokal næringspolitikk. Randaberg kommune er skeptisk til å innføre en ordning med slike utilsiktede virkninger, men ber departementet om å vurdere dette aspektet dersom selskapsskatten blir innført.