Høringssvar fra Rødøy kommune

Rødøy kommune - forslag til nytt inntektssystem for kommunene, høring

Dato: 03.03.2016

Svartype: Med merknad

Sak 002/2016:   FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE: HØRING

Jfr. saksutredning 01116      

 

                             Formannskapets innstilling:

Rådmannens redegjørelse om forslag til nytt inntektssystem tas til orientering.

 

Fellesforslag:

  1. Rødøy kommune viser til departementets forlag om endring av inntektssystemet. Forslaget som er omfattende, er uferdig på sentrale punkter slik at det er vanskelig å se hele bildet og hvilke virkninger dette vil ha for den enkelte kommune. Foreløpige beregninger viser at Rødøy kommune får en reduksjon på kr 1.450' til 1.709’ årlig, en nedgang på ca. 1,9-2,3% basert på endring av kostnadsnøklene og utforming av strukturkriteriet. I tillegg kommer endringene i de regionale tilskuddsordningene og den nye inntektsmodellen for selskapsskatt fra 2017.
  2. Rødøy kommune ber om at det fremlagte forslag til endring av inntektssystemet ikke settes i verk før kommunene er presentert det hele bildet og fått mulighet til å uttale seg.
  3. Rødøy kommune ber om at en innretter de regionale virkemidlene slik at småkommunetilskuddet fortsatt gis som et fastbeløp per kommune som har under 3200 innbyggere, og at Nord-Norge tilskuddet gis per innbygger tilsvarende dagens ordning.
  4. Rødøy kommune ber om at dersom strukturkriteriet innføres så må korreksjonsfaktorer for vei- og rutenett gis langt høyere vekt hvis man for eksempel er avhengig av ferge, hurtigbåt eller flere reisemåter i kombinasjon for å nå 5000 personer. Antall daglige reisemuligheter med båt, med eller uten bil, må også tas inn i korreksjonsfaktoren.
  5. Rødøy kommune ber om at for barnehage og grunnskole må korreksjonsfaktor være absolutt dersom reiseavstanden, for eksempel over havstrekninger, gjør det umulig å dagpendle for barn alene. Barn må gis barnehage- og skoletilbudet der de bor.
  6. Rødøy kommune fremhever at nedvekting av psykisk utviklingshemmede 16 år og over ikke kan anbefales uten av innslagspunktet for ressurskrevende brukere justeres ned for å fange opp den underfinansieringen som her oppstår.
  7. Strukturkriteriet er gradert i 3 soner med henholdsvis 25,4 km, 16,6 km og 13, 5 km. 25,4 km eller høyere støttes.

 

Vedtak:

Som forslaget. Enstemmig.

Vedlegg