Høringssvar fra Modum kommune

Høringsuttalelse fra Modum kommune

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Modum kommune reagerer på den korte fristen fra regjeringens side. Dette er en så viktig sak som burde gitt kommunene mer tid til en grundig behandling. Henviser til tidligere saksgang når kommunenes inntektssystem skal endres vesentlig. Modum kommune vil også trekke frem høringsdokumentets manglende konsekvens-

Beregning, noe som ved tidligere høringer har blitt vedlagt.

 

  1. Utgiftsutjevning kostnadsnøkler Modum kommune anbefaler den alternative modellen med bruk av antall heltidsansatte i stedet for utdanningsnivå i kostnadsnøkkelen for barnehage. Dette begrunnes med at denne modellen vil ha større legitimitet blant kommunene. Det samsvarer også bedre med de politiske prioriteringer som nylig er gjort innen barnehageområdet.

 

  1. Basistilskudd

Skisserte modell for endring av basistilskudd gir betydelige omfordelingsvirkninger ut over det som er formålet med endringene. Modellen bør revurderes.

 

  1. Regionalpolitiske tilskudd

Omfanget av regionalpolitiske tilskudd bør konkretiseres og sees i sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler.

  1. Storbytilskudd

Det bør vurderes om ordningen med storbytilskudd skal videreføres. Omfanget bør nedjusteres dersom det vedtas andre endringer i inntektssystemet som slår positivt ut for folkerike kommuner.

 

  1. Skjønnstilskudd

Skjønnstilskudd bør ikke benyttes som regionalpolitiske virkemiddel, men kun benyttes til forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen samt uforutsette hendelser. Skjønnsrammen bør dermed ha likere fordeling mellom fylker (pr innbygger).

 

  1. Skatteandel og inntektsutjevning

For å sikre likeverdige tjenester til innbyggere i alle kommuner, bør skatteandelen holdes lav og skatteinntekter utjevnes minst på nivå med dagens ordning:

  1. Skatteandelen bør videreføres på 40 % av samlede inntekter
  2. Skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør være minst 60 %.
  3. Selskapsskatt

Det bør på nytt vurderes om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt.