Høringssvar fra Audnedal kommune

Høringssvar fra Audnedal kommune

Dato: 21.02.2016

Svartype: Med merknad

Audnedal Formannskap viser til høringsnotatet om forslag til nytt inntektssystem for kommunene, og avgir følgende høringsuttalelse: 

  • Det nye inntektssystemet må fordele ressursene slik at kommunenes økonomiske rammebetingelser sikrer at alle landets innbyggere får tilgang til likeverdige tilbud. Det er derfor viktig at smådriftsulemper på tjenestenivå kompenseres fullt ut.
  • Dersom Stortinget innfører et strukturkriterium foreslås det at alternativ 1 (13,5 km) benyttes.
  • Overskytende ved innføring av strukturkriteriet bør ikke fordeles med likt beløp per innbygger, men styrke utgiftsutjevningen eller skatteutjevningen for å sikre et likeverdig tilbud for alle landets innbyggere. Det er uheldig at det er de største kommunene kommer best ut ved endringen av strukturkriteriet, og fremstår som ulogisk at alle kommuner mellom 10.000 og 20.000 innbyggere taper på omleggingen.
  • For å bevare bosettingen i distriktene er det viktig med en sterk distriktsprofil i inntektssystemet. De distriktspolitiske tilskuddene må opprettholdes på det samme nivået. Innslagspunktet på distriktsindeksen som utløser tilskudd bør økes slik at flere kommuner med distriktsutfordringer fanges opp.
  • Kommunene har behov for forutsigbarhet i de økonomiske rammebetingelsene. Selskapsskatten vil være en uforutsigbar og konjunkturavhengig inntekt, og tilbakeføringen av denne til kommunene vil svekke langtidsplanleggingen. Innføringen av kommunal selskapsskatt bør utsettes til det foreligger forskningsbasert dokumentasjon på sammenhengen mellom selskapsskatt og kommunens tilrettelegging for næringsutvikling.
  • Dersom modellen for selskapsskatt gjennomføres bør denne også utvides til å omfatte økt virksomhet innenfor naturressursbaserte næringer. Dette kan gjøres ved å verdisikre naturressursskatten som har stått uendret på 1,1 øre/kWh siden 1997.
  • Skatteandelen bør ikke økes siden dette øker forskjellene mellom skattesvake og skattesterke kommuner.
  • Generelt sett har forslaget til nytt inntektssystem en uheldig og forsterkende sentraliseringseffekt siden ressurser omfordeles fra små kommuner til store kommuner.
  • Høringsfristen har vært for kort til å sikre tilstrekkelig grundig behandling i kommunene.
  • Det er uheldig at forslag om nytt inntektssystem kommer parallelt med prosessene i kommunereformen. Det har økt usikkerheten om konsekvensene av sammenslåinger.

 

Det bør innarbeides en kompensasjon for bortfall av basistilskudd og småkommunetilskuddet i perioden 2017 til 2020 dvs. inntil den nye kommunen er etablert. Dette for å hindre en stor reduksjon og endring av kommunens tjenestetilbud i samme periode.