Høringssvar fra Strand kommune

Høringsuttale fra Strand kommune - Nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad
  1. Strand kommune mener det foreslåtte strukturkriteriet ikke egnet til kategorisere kommuner som frivillig og ufrivillig små. Strand kommune etterlyser ordninger som gir like/jevne insentiv over kommunegrensene for å få fremdrift i kommunereformarbeidet. Videre mener Strand kommune at dersom kommunene skal klassifiseres i frivillig og ufrivillig små kommuner bør det gjøres med utgangspunkt i kommunenes utviste vilje til samarbeid i reformarbeidet fram mot kommunenes rapportering til fylkesmennene.
  2. Strand kommune mener selskapsskatten må innrettes slik at den ikke svekker skattesvake kommuners forutsetning for å kunne tilby gode tjenester til sine innbyggere. Videre bør selskapsskatten innrettes slik at den tilrettelegger for fortsatt mobilitet i arbeidsmarkedet.
  3. Strand kommune stiller seg positiv til endringene i delkostnadsnøklene, men ber departementet vurdere operasjonaliseringen av barnehagenøkkelen slik at den i større grad tar opp i seg forekomst av innbyggere i målgruppen for barnehagetilbudet.
  4. Strand kommune mener det er viktig at vekstkommunenes utfordringer knyttet til økte investeringsbehov fortsatt delvis kompenseres gjennom veksttilskuddet.
  5. Strand kommune er sterk kritisk til fordelingsprofilen til forslaget til nytt inntektssystem.
  6. Kommunenes Sentralforbund har beregnet at alle kommuner med et innbyggertall mellom 10.000 og 20.000 taper på forslaget, mens de største kommunene tjener. De ti største kommunene øker sine inntekter med 890 millioner kroner, Oslo alene med 400 millioner kroner. Kommuner på 10.000 til 20.000 innbyggere har ofte lavere administrasjonskostnader enn storkommunene fordi de har en effektiv ledelsesstruktur. Regjeringens eget ekspertutvalg for kommunereformen, konkluderte med 15.000 innbyggere som en rasjonell størrelse på en kommune. Gjennom forslaget til nytt inntektssystem straffes denne kommunestørrelsen.

Vedlegg