Høringssvar fra Røyken kommune

Vedtak i formannskapet 18.02.2016.

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

 Følgende høringsuttalelse avgis fra Røyken kommune:

Det er viktig at oppdateringer av inntektssystemet gjøres med jevne mellomrom, slik at vi unngår behovet for store og dyptgripende endringer.

Innføring av gradert basiskriterium (strukturkriteriet) gir store omfordelingsvirkninger mellom kommuner. Røyken kommune er kritiske til at mellomstore kommuner kommer dårlig ut av omleggingen, mens de største kommunene tjener på den. Dette er ikke i tråd med tankene bak kommunereformen, hvor det er anslått at kommuner med mellom 10 og 20.000 innbyggere er en bærekraftig størrelse. Det bør jobbes videre med strukturkriteriet for å finne en modell som skåner de mellomstore kommunene.

Røyken kommune mener at veksttilskuddet bør beholdes. Det vil si at veksttilskuddet innlemmes i inndelingstilskuddet. Dette for å hindre at vekstkommuner skal komme tapende ut ved en sammenslåing med andre kommuner med lavere vekst.