Høringssvar fra Sola kommune

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Sola behandlet i møte 09.02.16, sak nr. 21/16 og fattet vedtak i samsvar med rådmannens tilrådning. I tillegg oppfordrer Formannskapet i Sola departementet for å ta bort aldersgrensen for ressurskrevende brukere.

Høringsuttalelse fra Sola kommune:

  1. Nye oppadterte kostnadsnøkler:

Sola kommune mener at departementes forslag til nye kostnadsnøkler hovedsaklig er en ren oppdatering av de kostnadsnøklene som gjelder i dag. Departementet har foretatt egne regresjonsanalyser, brukt modeller fra SSB, statistikk fra bl.a. IPLOS og Kostra samt basert seg på tung forskning utført av bla. Telemarksforskning og Senter for økonomisk forskning. Det ligger en grunndig faglig vurdering bak nytt forslag og Sola kommune har ikke noe innvendinger til det. Sola kommune mener imidlrtid at vektingen av delkostnadsnøklene bør oppdateres årlig, slik at man får tatt hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid. I dag oppdateres dette bare hvert fjerde år.

2.Nytt strukturkriterim

Sola kommune støtter uttalelse fra KS at det arbeides mer med å operasjonalisere strukturkriteriet hvilket samsvarer også godt med anbefalingen fra Borge-utvalget. En måte å gjøre dette på kan f.eks. være at basiskriteriet bare graderes for kommuner med mindre enn 12 000 innbyggere, og at det legges inn en glidende overgang for kommuner mellom 10 000 - 12 000 innbyggere (av hensyn til stabilitet på tilskuddsnivå). Graderingen av basis får med dette først fullt gjennomslag for kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere. I et slikt alternativ kommer alle kommuner med over 12 000 innbyggere ut i pluss med et likt beløp per innbygger. Valg av hvor mange personer det skal måles reiselengde til og valg av hva grenseverdiene forreiselengde som kvalifiserer til fullt basiskriterie bør ligge på, vil i stor grad være basert på skjønn.Det taler for at det nye strukturkriteriet bør holdes utenom kostnadsnøkkelen, og ikke skje gjennomen revekting av kriteriene i kostnadsnøkkelen slik departementet foreslår. Korreksjonen for gradertbasiskriterium kan for eksempel inngå i inntektssystemet på samme måte som korreksjonen for ulikbruk av private/statlige skoler.

3.Regionalpolitiske tilskudd

Sola kommune mener at vektstilskuddet bør videreføres slik i dag og ikke innlemmes i indelingstislkudd som departementet vurderer. Videre mener kommunen at departementet bør vurdere størrelse på skjønntilskuddet som i dag er i underkant av kr 1,9 mrd. Dette tilskuddet tildeles etter skjønn til kommunene med spesialle lokale forhold som ikke fanges opp av inntektssystemet. Så lenge tilskuddet ikke kan forklares med faglige objektive kriterier kan fordelingen slå uheldig og urettferdig ut. I tillegg er som regel at kommuner som mottar i dag andre distriktspolitiske tilskudd får også deler av skjønntilskuddet. Sola kommune mener at departementet bør justere ned pott for skjønntilskuddet samt fordele inndratt beløp via innbyggertilskuddet og objektive kriterier.

4. Skatteelementer i inntektssystemet

Sola kommune konstaterer at regjeringen ikke legger opp til endringer i skatteutjevning. I dag benyttes den såkalte symmetriske utjevningen. Skatteutjevningen for Sola kommune utgjorde om lag kr 177,4 mill. i 2015, noe som betyr at et betydelig beløp betales tilbake til felleskapet. Det er også viktig å presiere at siden 2002 er skatteandelen redusert og grad av inntektsutjevning økt, noe som har medført at skatterike kommunere har beholdt mindre del av sine skatteinntektene. For Sola kommune er det naturlig å stille spørsmålet om departementet bør vurdere reduksjon i skatteutjevningen eller økning i skatteandelen?

Sola kommune støtter opp regjeringens forslag å tilbakeføre deler av selskapsskatt til kommunene. Dette gir lokal forankring av verdiskapning samt økte lokale incentiver for næringsutvikling. Derfor er det viktig at kommunenen som tilrettelegger til økt verdiskapning og næringsutvikling nyter litt godt av det i form av økte inntekter.