Høringssvar fra Klæbu Kommune

Høringsuttalelse Klæbu kommune

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Klæbu kommune erkjenner at inntektssystemet for Norske kommuner er krevende å utforme. Hvis målet er å skape forutsigbarhet samt like driftsmessige forutsetninger, er Klæbu kommune sin vurdering at dette nærmest ikke er mulig å oppnå med et sett av felles kriterier. Norge er som kjent svært ulikt både geografisk og demografisk og vi har aktivitet og produksjon i alle deler av landet. Distriktspolitiske virkemidler er utarbeidet for å understøtte verdiene i vårt samfunn. 

Det nye inntektssystemet er slik Klæbu kommune vurderer det; en omlegging av distrikts- og fordelingsprinsipper.  

Klæbu kommune registrerer at Regjeringen fremfører vurderinger i tilknytning til behovet for å slå sammen kommuner, som argument for endringer i inntektssystemet. 

Klæbu kommune ser betydningen av en gjennomgang av kommunestrukturen, men en eventuell endring i kommunestruktur bør slik Klæbu kommune vurderer det, være basert på et ønske om å skape bedre tjenester for befolkningen. Omlegging i inntektssystemet for kommunene bør ikke være hovedmotivet for kommunesammenslåing. Kommuestrukturendringer bør være et produkt av ønsket om å skape bedre tjenester og ikke være definert som et mål.