Høringssvar fra Tvedestrand kommune

Tvedestrand kommune - Kommunestyresak 4/16

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad
Tvedestrand kommunestyre har ikke vesentlig merknader til de nye kostnadsnøklene, slik de ligger i høringsforslaget. Tvedestrand kommunestyre er sterkt imot forslaget om det nye strukturkriteriet og endringene i de regionalpolitiske tilskuddene. Etter kommunestyret oppfatning legges det opp til i for stor grad bruk av «tvang», gjennom økonomiske virkemidler, i kommunereformprosessen ved dette forslaget. Samlet vil forslagene gi for store omfordelingseffekter, som vil ytterligere forsterke sentraliseringen i Norge.

Vedlegg