Høringssvar fra Tana kommune

Høring - nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 15.02.2016

Svartype: Med merknad

Tana kommune er fornøyd med at regjeringen legger opp til at distriktskommunene i Finnmark ikke rammes av endringene som skulle motivere til sammenslåing av kommunene. Vi tar for gitt at øvrige tilskudd som er begrunnet med distriktutfordringer heller ikke reduseres. Tana kommune er stekt imot å fordele mer av tilskuddene etter folketall.

Vi stiller oss undrende til at regjeringen velger å foreslå gjennomgripende endringer uten at endringene er synliggjort i høringen.

Enkelte nøkler berører ressurskrevende tjenester, og reduserer inntektene for de kommunene som har størst behov for disse. Dette må i så fall følges opp gjennom ordningen for ressurskrevende tjenester slik at ikke kommunene overtar større ansvar for ordningen.