Høringssvar fra Vadsø kommune

Uttalelse til forslag til nytt inntektssystem

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Vadsø viser til forslag til nytt inntektssystem for kommunene med høringsfrist 01.03 2016. Kommunestyret har behandlet forslaget i møte 18.02 2016 (sak 12/16) og vil i denne anledning uttrykke følgende:

 

Et nytt forslag til inntektssystem med så omfattende og dyptgripende endringer vil kunne ha svært store konsekvenser for enkeltkommuner. Av den grunn bør et høringsforslag inneholde en illustrasjon av de samlede økonomiske konsekvenser for kommunene for å kunne ta stilling til helheten.

Vadsø kommune vil i tillegg fremme følgende uttalelse;

 

  • De fremlagte forslag til endringer/justeringer i kostnadsnøkler for utgiftsutjevning i innbyggertilskudd tas til orientering
  • I den grad kostnadsnøkler ikke fanger opp særskilte forhold, som f eks særlige utgifter knyttet til barnevern relatert til barn som flyktninger og barn av flyktninger, bes departementet å prioritere skjønnsmidler på en måte som underbygger videre kommunal bosetting og ansvarstaking av flyktninger
  • Departementet bes videre vurdere innføringen og innretningen av et strukturkriterium for fordeling av basistilskudd i lys av kommunereformen;

o   I reformprosessen er det gitt en lovnad om at kommunene vil få opprettholde dagens inntekter i en overgangsperiode (15+5 år). Hvorfor skal ufrivillig små kommuner slå seg sammen med andre kommuner for å oppnå overgangsordningen når de angivelig vil komme bedre ut gjennom strukturkriteriet (full kompensasjon) om de forblir egen kommune?

o   I hvilken grad trur man at det på et slikt grunnlag (og uten at ev effekter av endringer i regionale ledd er kvantifisert) vil finne sted konstruktive og mulighetsgjørende drøftinger og vurderinger av kommunesammenslåinger?

o   Hvilke muligheter og insitamenter med hensyn til sammenslåinger gir dette for en kommune som Vadsø? Hvordan ser man for seg at Vadsø kommune kan søke å finne frem til en ny sammenslutning med et innbyggertall på 10-15.000 som anses nødvendig og forsvarlig i fht en del nye kommunale oppgaver?

  • Subsidiært bør departementet vurdere en mindre dramatisk og mer reformvennlig innretning av strukturkriteriet hvor laveste grenseverdi (13,3 km) i kombinasjon med et gulv (f eks kr 5,0 mill) og et tak (f eks kr 10,0 mill) legges til grunn for kompensering av bortfall basistilskudd
  • Når det gjelder forslag til endringer i de regionalpolitiske ledd er det kun retninger som foreslås. Vadsø kommune oppfatter av denne retningen at Nord-Norge og Namdalstilskuddet i sin helhet (dvs også inkl fylkesvis differensiering) og minimum på nivå med 2016 foreslås videreført. På dette grunnlaget tas forslaget til orientering