Høringssvar fra Halsa kommune

Høringsuttalelse nytt inntekstssystem fra 1571 Halsa kommune

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse nytt inntektssystem fra 1571 Halsa kommune

 

Viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og

Moderniseringsdepartementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende høringsuttalelse:

 

 

Halsa kommune har ingen innvendinger mot endringer i kostnadsnøkkel, og som hovedsakelig er en ren oppdatering av dagens nøkkel.

 

Halsa kommune stiller seg positiv til at det blir tatt hensyn til avstandsulemper for små kommuner, og at grenseverdien på 25,4 km blir brukt.

 

Halsa kommune kan ikke akseptere forslag som fører til mindre omfordeling av skatteinntekter kommunene imellom, og dermed resulterer i større forskjeller i tjenestetilbudet til innbyggere.

 

Halsa kommune kan ikke akseptere en omlegging av småkommunetilskuddet og skatteutjevningen som reduserer totaløkonomien for kommunen.

 

Halsa kommune mener at småkommunetilskuddet differensieres ut fra kommunens verdi på distriktsindeksen, og fordeles pr. innbygger. Halsa kommune krever at det for de minste kommunene også gis et grunntilskudd pr. kommune.

 

Halsa kommune legger til grunn at kommuneforvaltningen skal bygge på et inntektssystem som gir en rettferdig fordeling mellom kommuner og likeverdige tjenestetilbud i hele landet.

 

Halsa kommune kan ikke akseptere at det kommunale inntektssystemet skal være et tvangsvirkemiddel for å endre landets kommunestruktur.

 

Halsa kommune er stekt bekymret når summen av effekt for kommunene i Møre og Romsdal fylke er at vi får ca 100 millioner mindre med det nye inntektssystemet til å løse oppgavene vi har ansvar for.

 

Halsa kommune ser det som svært viktig at det er forutsigbarhet i rammebetingelser til kommunene, og at økonomiske vilkår ikke forandres over kort tid. Halsa kommune er sterkt kritisk til at det foreslåtte inntektssystemet som er preget av kommunestrukturendring trer i kraft i 2017, både før Stortingets vedtak om ny kommuneinndeling og selve reformens ikrafttreden i 2020.

 

Ordfører

Ola Rognskog

ola.rognskog@halsa.kommune.no

7155 9610 / 922 25 606