Høringssvar fra Hyllestad Høgre

Inntektsystemet

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

1.Hyllestad Høgre meiner det er feil at det nye inntektsystemet skal favorisere dei store kommunen på bekosting av dei små.

2. Hyllestad Høgre ønsker ikkje at skatt utgjer ein større del av rammeoverføringane 

3.Hyllestad Høgre meiner at det må skapes føreseielege rammer for tjenstetilbodet i distrikt Norge det er viktig at ramme overføringane til distrikta blir styrka.

4. Hyllestad Høgre meiner det er feil at småkommuner som har problem med og auke innbyggertallet skal tape på det. Her må i staden for staten auke overføringan slik at små kommuner kan få mulighet økonomisk og tilrette legge for auka busettnad.

5. Hyllestad Høgre støtte ordningen delekostnadnøkkelen barnehage vert basert i tal heiltidtilsette og at barnehagegruppa vert utvida til 1-5 åringar