Høringssvar fra Meldal Senterparti

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Meldal Senterparti kommer med følgende høringssvar til – forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

 

Den endringen i strukturkriteriet som regjeringen legger fram brukes for å stimulere til kommunesammenslåing. 

Såkalte frivillige smådriftsulemper skal elimineres og ikke brukes for å videreføre egen kommune.  Regjeringen legger gjennom dette opp til at inntektssystemet skal brukes som direkte element i kommunereformen.  En slik kopling har tidligere blitt avvist av partiene.

Meldal Senterparti tar avstand fra at inntektssystemet nå brukes som pressmiddel for å fremme vedtak om kommunesammenslåinger.

Endringer i delkostnadsnøklene forutsettes å skje på faglig grunnlag.  Høringsnotatet skaper usikkerhet om dette er tilfelle ved de foreslåtte endringene.  Kriterier knyttet til reiseavstand og avstandsulemper gis ikke samme gjennomslag som andre kriterier, noe som gir en negativ distriktspolitisk virkning.  Endringene i landbrukskriteriene er svakt underbygd og kommunale veier gis ikke plass som egen delkostnadsnøkkel.

Vi vil avvise at det settes en sluttdato for inndelingstilskuddet.

Vi mener at forslaget til nytt inntektssystem forsterker sentraliseringseffekten i samfunnet. Dette er etter vår mening en uheldig virkning av omleggingen.

Sluttbehandlingen av inntektssystemet kommer i Stortinget i juni, samtidig med at kommunene skal gjøre endelige vedtak i kommunereformen. Dette mener vi er svært uheldig. Regjeringens forslag må forstås som et sterkt press for å få hastevedtak om kommunesammenslåinger.  Dette er politisk uakseptabelt og kan ikke forventes å få støtte i Stortinget. 

 

Meldal Senterparti