Høringssvar fra Notodden kommune

Forslag til nytt inntektssystem til kommunene - høringssvar fra Notodden kommune

Dato: 04.03.2016

Svartype: Med merknad
 1. Revisjon av kostnadsnøklene, og vektingen av disse, er en naturlig del av vedlikeholdet av inntektssystemet. Kostnadsnøklene skal identifisere utfrivillige forskjeller i kommunenes utgiftsbehov og skal sikre at alle kommuner kan yte likeverdige tjenester til sine innbyggere. Det legges til grunn at revisjonen av kostnadsnøklene er faglig godt begrunnet. Veksten i kommunenes utgifter innfor de ulike sektorene utvikler seg ulikt over tid. For å fange opp dette er det ønskelig at delkostnadsnøklene oppdateres årlig.

 2. Kriteriet ”Psykisk utviklingshemmede 16 år og over” vektes ned i delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Innslagspunktet for psykisk utviklingshemmede i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester må reduseres tilsvarende nedvektingen av kriteriet i delkostnadsnøkkelen.
   
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterer to ulike modeller for delkostnadsnøkkel for barnehage.

  Notodden kommunestyre anbefaler at følgende alternativ benyttes:

  Barn 2-5 år (78,16 %), barn 1 år uten kontantstøtte (10,4 %) og utdanningsnivå (11,4 %)

 4. Departementet foreslår innføring av et strukturkriterium som skal skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper og som danner grunnlag for et gradert basistilskudd.

  Notodden kommunestyre anbefaler at følgende alternativ benyttes:

  Støtter ikke innføringen av et strukturkriterium som skal skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper og som skal danne grunnlag for gradert basistilskudd. Alle smådriftsulemper skal fremdeles betraktes som ufrivillige i utgiftsutjevningen.

 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en omlegging av regionalpolitiske tilskudd slik at tilskuddene i større grad knyttes til distriktsutfordringer/distriktsindeks og innbyggertall.

  Notodden kommunestyre anbefaler at følgende alternativ benyttes:

  Støtter omleggingen av de distriktspolitiske tilskuddene distriktstilskudd
  Sør-Norge og småkommunetilskuddet slik at de i større grad knyttes til distriktsindeks og innbyggertall. Dersom tilskuddene går mer i retning av tildeling etter innbyggertall, er det viktig at kronebeløp per innbygger settes på rett nivå for ikke å gi utilsiktet inntektsnedgang for de berørte kommunene.

 6. For å sikre likeverdige tjenester til innbyggerne i hele landet, bør skatteandelen være lav og skatteutjevningen være høy. Skatteandelen av kommunenes samlede inntekter bør videreføres på maksimalt 40 %. Utjevningsgraden på 60 % i den symmetriske delen av skatteutjevningen bør økes. 

I tillegg vil Notodden kommunestyre uttale:

 • Inntektssystemet for kommunene må være egna til å sette alle kommunene i stand til å gi sine innbyggere et forsvarlig og likeverdig tjenestetilbud. Det er derfor nødvendig med både inntektsutjevning og kostnadsutjevning mellom kommunene. Inntektssystemet må ikke brukes som er virkemiddel for å tvinge fram endringer i kommunestruktur.  Inntektssystemet må også sikre kommunene forutsigbare inntekter.

 • Notodden kommune beklager at regjeringas høringsforslag til nytt inntektssystem ikke ivaretar ovennevnte krav. Forslaget vil undergrave kommunenes muligheter til å gi et likeverdig tilbud til sine innbyggere. Det vil bli større forskjeller mellom kommunene. Gjennomgående vil storbyene bli vinnere mens det store flertall av kommuner vil bli tapere. Foreløpige beregninger fra KS, viser at Notodden kommune vil tape omtrent 8,0 millioner kroner årlig på forslaget. Til sammenligning vil Oslo kunne innkassere en gevinst på omtrent 400 millioner kroner. Den nye modellen for selskapsskatt vil bare forsterke dette.

 • Da kommunereformen ble lansert, ble den markedsført som en reform basert på frivillighet. Kommunene skulle sjøl få bestemme om de ville slå seg sammen eller ikke. Slår man seg sammen, skal kommunen få beholde både basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd i 15 år. Dette i tillegg til reformstøtte og dekning av engangskostnader ved sammenslåinga. Da blir prinsippet om frivillighet forlatt ved at kommuner som ønsker å bestå som egen kommune straffes økonomisk.

 • Notodden kommune ber på denne bakgrunn om at regjeringa i kommuneproposisjonen for 2017 ikke fremmer de forslag som er lansert i høringsforslaget. I stedet må regjeringa legge opp til økte rammer til kommunesektoren. Rammene må økes vesentlig for å sette kommunene i stand til å møte de store utfordringene i åra framover, ikke minst innenfor omsorg hvor det vil være behov for en vesentlig utbygging av tilbudet til demente.

 • Notodden kommune reagerer på den korte fristen som minner om hastebehandling fra Regjeringas side. I en så viktig sak burde kommunene fått tid til en grundig behandling og normal saksgang, slik det vanligvis har vært gjort når kommuners inntektssystem skal endres vesentlig. I noen tilfeller har det også vært en grundig vurdering av endringer og konsekvensene av dem i en NOU som har vært sendt på høring, før endelig behandling i Stortinget. Denne gangen legges det opp til en annen prosess, hvor heller ikke forslagene er konsekvensberegnet.