Høringssvar fra Os kommune (Hedmark)

Høringssvar - nytt inntektsssystem

Dato: 04.03.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet behandlet i møte 03.03.2016 sak 14/16

 

Følgende vedtak ble fattet:

 

Os kommune gir følgende høringsuttalelse:

 

Forslag til nytt inntektssystem gir stramme føringer i forhold til demokratisk prosess og frivillighet i kommunereformen.

 

I lys av generalistkommuneprinsippet må ethvert inntektssystem sikre at enhver kommune uavhengig av størrelse kan yte likeverdige tjenester til sine innbyggere. Inntektssystemet er svært viktig for kommunene, og det er viktig at det utformes slik at det gir høy legitimitet gjennom en revisjon preget av åpenhet og medvirkning. Det bør nedsettes et offentlig utvalg ved neste gjennomgang av inntektssystemet.

 

Vi er skeptisk at det benyttes strukturkriterium i denne omgangen og mener at dette bør utredes nærmere før en slik ordning blir en del av inntektssystemet.

 

Små og næringssvake kommuner har tidligere nytt godt av innretningen på basistilskudd og småkommunetilskudd. Byene og store næringssterke kommuner har hatt fordeler gjennom høyere skatteinntekter. Regjeringas forslag reduserer kompensasjonen for smådriftsulemper som små og næringssvake kommuner har hatt. Pengene flyttes i stor grad til de store kommunene samtidig som disse får beholde og sågar styrket de fordelene de har hatt gjennom høyere skatteinntekter. Med andre ord – de store og næringssterke får i både pose og sekk. Følgen av dette blir et økt klasseskille mellom sentrale kommuner og distriktskommuner og det er ikke vanskelig å tenke seg konsekvensene på lengre sikt.

 

Os kommune mener det er en forutsetning for å lykkes med en storstilt endring av inntekts-systemet at alle elementene, også inntektsutjevninga, må ses på i en større sammenheng. Det anbefales derfor at både utgiftsutjevning og inntektsutjevning innrettes slik at de blir mest mulig objektive i forhold til muligheter for å tilby et likeverdig tilbud til innbyggerne. Det finnes ingen dokumentasjon på at det å beholde større andel av egne skatteinntekter i seg selv gir økte incentiv for å prioritere tilrettelegging for næringslivet utover de incentivene som naturlig nok allerede ligger der.

 

Storbytilskudd, veksttilskudd og diverse småkommune- og regiontilskudd bør fortsatt være virkemidler for å bøte på særskilte utfordringer for enkeltkommuner. Gevinsten er et system som blir mer oversiktlig og bedre egnet enn dagens for politisk debatt og prioritering.

 

I følge KS sine beregninger vil den nye kostnadsnøkkelen gi Os kommune et redusert rammetilskudd med kr 658 pr innbygger som tilsvarer en reduksjon på totalt 1,295 mill.kr. Hovedårsaken til dette ligger i kriterieendringer for psykisk utviklingshemmede som får langt lavere vekt enn tidligere. Os kommune har langt flere psykisk utviklingshemmede enn landsgjennomsnittet og bare på dette kriteriet taper Os kommune kr 829 pr. innbygger – totalt 1,6 mill. Dette oppleves som urimelig og vi mener at det bør foretas endringer på denne kostnadsnøkkelen som gjør at kommuner med mange psykisk utviklingshemmede ikke blir skadelidende.