Høringssvar fra Rødt Telemark

HØRINGSSVAR OM NYTT INNTEKTSSYSTEM 2017 FRA RØDT TELEMARK

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Rødt Telemark

HØRINGSSVAR OM NYTT INNTEKTSSYSTEM 2017

 

Inntektssystemet for kommunene må være egna til å sette alle kommunene i stand til å gi sine innbyggere et forsvarlig og likeverdig tjenestetilbud.

Det er derfor nødvendig med både inntektsutjevning og kostnadsutjevning mellom kommunene. Inntektssystemet må ikke brukes som er virkemiddel for å tvinge fram endringer i kommunestruktur. Inntektssystemet må også sikre kommunene forutsigbare inntekter. Regjeringas høringsforslag til nytt inntektssystem ivaretar ikke slike krav. Det vil bli større forskjeller mellom kommunene. Gjennomgående vil storbyene bli vinnere mens det store flertall av kommuner vil bli tapere. Beregninger som er gjort av KS, viser at mange kommuner vil tape i 10 millioner kroner størrelsen årlig på forslaget.

Regjeringas forslag er åpenbart utforma for å tvinge fram kommune-sammenslåinger. Kommunalkomiteens leder Helge Andre Njåstad fra regjeringspartiet FrP har åpent innrømma at forslaget skal bidra til å fjerne småkommuner. Da kommunereformen ble lansert, ble den markedsført som en reform basert på frivillighet. Kommunene skulle sjøl få bestemme om de ville slå seg sammen eller ikke. Nå har regjeringa forlatt prinsippet om frivillighet. De kommuner som ønsker å bestå som egen kommune, skal det brukes økonomisk tvang mot. Slår man seg sammen, skal kommunen få beholde både basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd i 15 år. Dette i tillegg til reformstøtte og dekning av engangskostnader ved sammenslåinga. Men velger man å stå aleine, mister man tilskudd.  Rødt Telemark reagerer sterkt på at regjeringa vil misbruke inntektssystemet på en slik måte for å overkjøre lokaldemokratiet. Å straffe kommuner økonomisk fordi de ikke ser det hensiktsmessig med en kommunesammenslåing nå, er uakseptabelt. Rødt Telemark ber på denne bakgrunn at regjeringa i kommuneproposisjonen for 2017 ikke fremmer de forslag som er lansert i høringsforslaget. Regjeringa må i stedet legge opp til økte rammer til kommunesektoren. Rammene må økes vesentlig for å sette kommunene i stand til å møte de store utfordringene i åra framover, ikke minst innenfor omsorg hvor det vil være behov for en vesentlig utbygging av tilbudet til demente. Rødt Telemark reagerer også på den korte fristen som minner om hastebehandling fra Regjeringas side. I en så viktig sak burde kommunene fått tid til en grundig behandling og normal saksgang, slik det vanligvis har vært gjort når kommuners inntektssystem skal endres vesentlig. Ved  tidligere endringer har det også vært en grundig vurdering av endringene og konsekvensene av dem i en NOU som har vært sendt på høring, før endelig behandling i Stortinget. Denne gangen legges det opp til en annen prosess, hvor heller ikke forslagene er konsekvensberegnet.  

 

Rødt Telemark

Ole Roger Dyrkorn