Høringssvar fra Alta kommune

Høring- Forslag til nytt inntektssystem

Dato: 05.02.2016

Svartype: Med merknad

Alta kommune behandlet forslaget til nytt inntektssystem i Kommunestyret den 2.2.2016. Kommunestyret i Alta har følgende innspill og høringssvar til forslaget:

  1. Alta kommune krever at innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende tjenester må justeres ned tilsvarende nedvektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over.
  2. Forslaget til strukturkriterium er kopi av Rattsøutvalgets innstilling fra NOU 2005:18 som da ble avvist politisk. I forslaget til innretning av det nye strukturkriteriet taper alle kommuner med innbyggere mellom 10000 og 20000 innbyggere.       Alta kommune anbefaler en innretning av strukturkriteriet på linje med KS sitt alternativ der basiskriteriet bare graderes for kommuner med mindre enn 12000 innbyggere.
  3. Forslaget til nytt inntektssystem mangler avklaring på hvilke regler som skal gjelde i 2017-2019 for kommuner som innen 30.6.16 fatter vedtak om å slå seg sammen fra 1.1.2020. Dette må avklares.
  4. Skatteandelen i kommunenes inntekter må IKKE økes, og inntektsutjevningen må IKKE svekkes.
  5. Differensieringen av Nord-Norge tilskuddet må opprettholdes minimum på dagens nivå.

 

 

 

Vedlegg