Høringssvar fra Kragerø kommune

Høringssvar fra Kragerø kommune - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar nytt inntektssystem for kommunene:

Kragerø kommune er av den oppfatning at regjeringens forslag til nytt inntektssystem gir hastverk i prosessen rundt kommunereformen. Høringsfristen er kort, de foreslåtte endringene skal implementeres raskt, og endrer også forutsetningene i prosessene kommunene er i ferd med å ferdigstille. Endrede økonomiske forutsetninger er ikke et av de kriterier kommunene har blitt bedt om å utrede eventuelle sammenslåinger opp i mot.Kragerø kommune oppfatter dette som et virkemiddel for å påskynde en kommunesammenslåingsprosess for en del kommuner som uomtvistelig vil komme dårlig ut med endringene.

 Kragerø kommune vil at departementet skal vurdere følgende: 

  1. Strukturkriteriet og endring av basiskriteriet innføres ikke før 2020 og revurderes innen den tid. 
  2. Skatteandelen av inntektssystemet holdes på nåværende 40 %. 
  3. Selskapsskatten tas ikke inn i inntektssystemet på nåværende tidspunkt. 
  4. Spredt befolkning på øyer vurderes som et element i utgiftsutjevningen: Kommuner med mange øyer og spredt øybefolkning, har ofte ytterligere kostnader knyttet til samferdsel utover det fylkeskommunen tilbyr samt ekstra kostnader knyttet til transport av omsorgsarbeidere etc. 
  5. Turistkommuner reflekteres i utgiftsutjevningen: Typiske turistkommuner med stort innrykk av turister og stor fritidsbebyggelse har en del infrastrukturkostnader som ikke fanges opp av inntektssystemet, som f.eks. økt bruk av omsorgtjenester, økt krav om beredskap m.m. 
  6. Å tvinge små kommuner til å gjennomføre sammenslåinger er ikke god distriktspolitikk. Dette er en politikk som fører til økt sentralisering. Inntektssystemet bør videreføres for å opprettholde en sterk distriktsprofil. 
  7. Kragerø kommune vil ikke støtte endring som reduserer vekting av innbyggere over 90 år. Distriktskommuner får redusert mulighet til å ivareta en aldrende befolkning med denne endringen. 
  8. Det settes ikke en sluttdato for inndelingstilskuddet.