Høringssvar fra Sørreisa kommune

HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til mottatt høringsbrev og notat. Sørreisa formannskap behandlet saken i møte 18.2.2016 med slik uttalelse:

Sørreisa formannskap har følgende innspill til høringsutkastet:

Formannskapet i Sørreisa viser til Kommunal- og regionaldepartementets høring på forslag til nytt inntektssystem i kommunene. Høringsfristen er satt til 1.mars 2016.

Norge er et mangfoldig land med store og små kommuner, både i utstrekning og i innbyggertall. Det er viktig å ta vare på dette mangfoldet over hele landet. Det er viktig å ha et inntektssystem som gir en rettferdig fordeling og et likeverdig tjenestetilbud mellom kommunene. Dette er viktige prinsippene som bør ligge til grunn når man vurderer endringer i det kommunale inntektssystemet.

I høringsforslaget er blant annet kostnadsnøklene som grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialhjelp, barnevern, barnehager, administrasjon og landbruk revidert og oppdatert. Disse er etter kommunens oppfatning godt faglig vurdert.

Innføring av nytt strukturkriterium for differensiering av basistilskuddet er den enderingen i forslaget til nytt inntektssystem som har størst negativ effekt for Sørreisa kommune. I høringsforslaget er det skissert tre ulike alternativer for grenseverdier på strukturkriteriet og Sørreisa kommune vil tape på alle tre alternativene.

Det legges opp til at kommunene kan deles inn i «frivillige» og «ufrivillige» små for å nå 5000 innbyggere i reiseavstand. Sørreisa kommune vil derfor få en reduksjon i basistillegget som følge av relativt korte reiseavstander og dermed defineres med frivillig smådriftsulemper. Dette forslaget er vi sterkt i mot. 

Regjeringens forslag vil tvinge mange kommuner til å slå seg sammen, fordi de vil tape store inntekter ved å fortsette som egen kommune. Utgangspunkt er at kommunesammenslåing skal være reell frivillighet for kommunene. Endringer i inntektssystemet skal ikke tvinge kommunene til sammenslåing.

I høringsnotatet kommer regjeringen med noen forslag til innretning på de regionalpolitiske tilskuddene. Men dette konkretiseres ikke tilstrekkelig til at det er mulig å si noe konkret om hvordan dette slår ut for enkeltkommuner. Når tilskuddene pr kommune reduseres og tilskuddene pr innbygger økes er det grunn til å tro at det vil få store negative effekter for mange kommuner også for Sørreisa.

Et av de viktigste politiske elementene i inntektssystemet er omfordeling av skatteinntekter fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Det er det grunn til å tro at mange kommuner vil komme negativt ut på bakgrunn av de endringer som departementet foreslår.

Vårt klare utgangspunkt er at vi ikke kan støtte forslag som medfører mindre utjevning, og dermed større forskjeller i tjenestetilbud, enn dagens ordning. Sørreisa kommune kan ikke støtte forslag som fører til mindre omfordeling av skatteinntekter kommunene i mellom, og dermed større forskjeller i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Sørreisa kommune støtter ikke forslaget til nytt inntektssystem som regjeringen legger opp til.

Med hilsen 

Jan-Eirik Nordahl
ordfører