Høringssvar fra Namdalseid kommune

Nytt inntektssystem. Høringsuttalelse fra Namdalseid kommune.

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

Namdalseid kommune viser til brev av 17.12.2015 fra Kommunal- og moderniserings­departementet med forslag til nytt inntektssystem for kommunene og avgir følgende høringsuttalelse:

 

  1. Namdalseid kommune vil poengtere betydningen av å ha et inntektssystem for kommunene som sikrer at alle innbyggere får tilgang til tilnærmet likeverdige tjenestetilbud uansett hvor i landet de bor. Sett i lys av at det foregår en betydelig verdiskaping i distrikts-Norge, er det viktig å videreføre en sterk distriktsprofil i inntektssystemet. Foreslåtte endringer i vekting av kriterier gir uheldige utslag for mange av distriktskommunene.
  2. Strukturkriteriet gir urimelige omfordelingsvirkninger. At de største kommunene får betydelig økte overføringer som en følge av strukturkriteriet virker særlig ulogisk. Innretningen på et slikt kriterium må vurderes på nytt.
  3. Som følge av strukturendringene som skjer innenfor landbruket med færre og større bruk mener Namdalseid kommune det er uheldig å endre landbrukskriteriet fra areal til antall jordbruksbedrifter.
  4. Nivået på de regionalpolitiske tilskuddene må opprettholdes for å sikre inntektsgrunnlaget til distriktskommunene.
  5. Namdalseid kommune mener dagens skatteandel og skatteutjevning må videreføres slik at skattesvake kommuner også i fremtiden har mulighet til å levere likeverdige tjenester.