Høringssvar fra Vennesla kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Dato: 22.02.2016

Svartype: Med merknad
  1. En er sterkt kritisk til den prosessen Regjeringen og Kommunaldepartementet legger opp til i denne saken. Når det foreslås omfattende endringer i inntektssystemet for kommunene burde dette vært gjenstand for en helt annen behandling gjennom en NOU der endringer og konsekvensene av disse ble grundig og bredt vurdert.
  2. Slik forslagene nå foreligger framstår de som bruk av tvang for å få gjennomført kommunesammenslåinger. I den sammenheng er det sterkt beklagelig at Stortingets endelige behandling av nytt inntektssystem skjer kun et par uker før kommunene må ta stilling til hvilken kommunestruktur en vil ha i framtida.
  3. Hvis kommuner velger å vedta intensjon om kommunesammenslåing forutsetter en at inndelingstilskuddet skal gjelde allerede fra 2017.
  4. Kriteriet utdanningsnivå må tas ut av delkostnadsnøkkelen for barnehager. Vektlegging av dette kriteriet er med å sementere sosiale og økonomiske ulikheter mellom kommunene. Hvis kriteriet skal beholdes bør det endres slik at det er utdanningsnivået i befolkningsgruppen 20-44 år som er gjeldende.
  5. Hvis forslaget om å innføre et strukturkriterium vedtas bør det arbeides mer med å operasjonalisere dette. For eksempel at strukturkriteriet kun benyttes til differensiering av basistilskuddet for kommuner hvor en ønsker å skille mellom ufrivillige og frivillige kostnadsulemper, mens kommuner over denne størrelse får beregnet basistilskudd som i dag.
  6. En ser behovet for å vurdere den samlede størrelsen på de regionalpolitiske tilskuddene, og innretningen på disse.
  7. Rammen for skjønnstilskudd bør reduseres til å omfatte forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen, samt å delfinansiere uforutsette hendelser. En forutsetter at frigjorte skjønnsmidler legges til innbyggertilskuddet.
  8. Skatteandelen av inntektssystemet bør reduseres for å utjevne inntektsforskjellene mellom kommunene og sikre grunnlaget for et mest mulig likeverdig tjenestetilbud i landet.
  9. Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 01.01.17 må utsettes til man har en forskningsbasert dokumentasjon for at det finnes en sammenheng mellom selskapsskatt og kommunens tilrettelegging for næringsutvikling.
  10. En forutsetter at basistilskuddet videreføres uendret til og med 2019 for kommuner som innen juni 2016 har fattet vedtak om sammenslåing.

Vedlegg