Høringssvar fra Frosta kommune

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Høringsuttalelse fra Frosta kommune

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) forslag om endring av vektingen av kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen, slår positivt ut for Frosta kommune. Det er mange ulike kriterier som inngår i kostnadsnøklene og det er vanskelig å komme med en klar analyse av hvorfor beregningen kommer ut med en liten pluss for Frosta kommune. Vektingen av kostnadsnøklene skal beregnes for hvert år. En årlig oppdatering vil i større grad ta hensyn til at utgiftsveksten i de ulike sektorene er forskjellig over tid, og det er positivt.

Når det gjelder endringer i strukturkriteriet, ser vi dette som et ledd i ønsket om at kommuner skal slå seg sammen til større enheter. Frosta kommune kommer i kategorien «frivillig liten» og det ligger i kortene at kommunen vil komme negativt ut i denne sammenhengen. Det er mulig dette forslaget vil virke som et insitament for kommunene til å slå seg sammen, men vi stiller spørsmålstegn ved treffsikkerheten til forslaget og om effektene vil bli litt tilfeldige. Frosta komme er i mot at inntektssystemet for kommunene brukes til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.

I forhold til de regionalpolitiske tilskuddene, har høringsnotatet ingen holdepunkter for hvor store endringer i beløp som følger av endret profil. Det er uvisst hvor mye av småkommunetillegget som skal fordeles pr. innbygger. Forslaget sier ikke noe om hvordan redusert tilskudd skal fordeles. Frosta kommune er følgelig imot at det iverksettes endringer i regionalpolitiske tilskudd/småkommunetilskudd.

Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.