Høringssvar fra Gjøvik kommune

Gjøvik kommunes uttalelse til høring om nytt inntektssystem

Dato: 22.02.2016

Svartype: Med merknad

Gjøvik kommune mener forslagene til oppdateringen av kostnadsnøklene er godt faglig fundert og støtter departementets forslag til justeringer. Det anbefales at det foretas en årlig oppdatering fremover slik at de er i samsvar med utgiftsveksten i de ulike sektorer.

Den alternative modellen for barnehagenøkkelen må beregnes bedre for å belyse treffsikkerheten på etterspørsel etter barnehageplasser.

Den reviderte kostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg vekter ned kriteriet antall PU over 16 år fra 13,97 % til 9,72 %. Gjøvik kommune forutsetter at det forhøyede innslagspunkt i ordningen for ressurskrevende brukere nedjusteres tilsvarende.

Gjøvik kommune ser ikke positivt på målsettingen for et nytt strukturkriterium, å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. De kommuner som har åpenbart ufrivillige smådriftsulemper skal kompenseres for dette, men de kommuner som blir i gruppen med såkalte frivillige smådriftsulemper fordi de ikke velger sammenslåing, skal ikke straffes for dette økonomisk. Alle kommuner må få inndelingstilskudd etter samme modell som de som slår seg sammen.

Gjøvik kommune ser det som positivt at departementet forholder seg til kjente indekser og indikatorer (distriktsindeks mv) i sine endringsforslag for de regionalpolitiske tilskuddene. Dette skaper sammenheng i regionalpolitikken og forutsigbarhet for kommunene, og forslagene fremstår derfor som fornuftige.

Skatteandel og graden av inntektsutjevning er svært viktig for Gjøvik kommune. Det er viktig med en sterk skatteutjevning for å sikre et likeverdig og tilfredsstillende tjenestetilbud i alle landets kommuner. Tilsvarende er det viktig at skatteandelen ikke økes.

Gjøvik kommune ber departementet klargjøre hvordan mulig inntektsbortfall som konsekvens av endringer i inntektssystemet skal kompenseres i en overgangsordning.

Selv om inndelingstilskuddet ikke er en del av høringsdokumentet vil Gjøvik kommune understreke viktigheten av at finansieringen av dette kommer i tillegg til rammene for sektoren.

 

Bosetting av flyktninger vil bli særlig utfordrende for kommunene de kommende år. Og særlig enslige mindreårige er det færre kommuner som har vært villige til etter at finansieringen ble kuttet fra 100 % til 80 %. Det er svært viktig at disse unge menneskene får komme i gang med utdanning og integrering. Det er derfor ønskelig at bidraget fra staten økes fra 80 % til 90-95 %.