Høringssvar fra Namsskogan kommune

Høringssvar om nytt inntekstssystem for mommunene

Dato: 24.02.2016

Svartype: Med merknad

 

Namsskogan kommunestyret har i møte den 16.02.2016 behandlet sak 7/16 og fattet slikt vedtak:

Namsskogan kommunestyrets vedtak:

Namsskogan kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse fra Namsskogan kommune:

1. Innføring av strukturkriterium for differensiering av basistilskuddet støttes. Det foreslås at grenseverdien settes til 25,4 km.

2. Tendensen i de foreslåtte endringene i inntektssystemet er en omfordeling fra små og mellomstore kommuner til store kommuner med mange innbyggere.

3. Urbaniseringskriteriet fjernes med bakgrunn i at antall innbyggere vil telle mer på mange områder.

4. Forslaget til alternativ delkostnadsnøkkel for barnehage støttes. Det synes åpenbart at kriteriet Antall heltidsansatte 20 – 40 år er mer treffsikkert enn Utdanningsnivå

5. Forslaget om at urbanitetskritereit erstattes med aleneboende 30 – 66 år støttes.

6. Redusert vekt på kriteriet Psykisk utviklingshemmede over 16 år støttes ikke.

7. Ny modell for selskapsskatt må også omfatte naturressursbaserte næringer. Dersom ny modell for selskapsskatt skal innføres, bør modellen utvides til også å omfatte økt virksomhet innenfor naturressursbaserte næringer. Dette kan gjøres ved å verdisikre naturressursskatten, som har stått uendret på 1,1 øre/kwh siden innføringen i 1997.