Høringssvar fra DNB Bank ASA

Merknader til høringsnotat om implementering av Meld. St. 16 (2014-2015)

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

DNB er en av verdens største sjømatbanker og har en ledende posisjon innen finansiering av lakseoppdrett både i Norge og globalt. Vi ønsker å kunne fortsette å levere gode finansieringsløsninger for næringen, og å kunne vokse videre sammen med den.

Gode offentlige reguleringer er en helt sentral verdidriver innen lakseoppdrett for å skape vekst og gode økonomiske resultater. Biologisk bærekraft er særlig viktig, både av hensyn til miljøet men også av hensyn til lønnsomheten til næringen. All erfaring fra Norge så vel som andre land tilsier at dersom biologien ikke blir ivaretatt riktig, oppstår problemer som øker kostnadene, reduserer prisoppnåelsen og til slutt også reduserer volumene. Biologisk og bedriftsøkonomisk bærekraft er svært sammenvevd i lakseoppdrettsnæringen.

DNB oppfatter det nye reguleringsregimet som er beskrevet i Meld. St. 16 (2014-2015) som godt med hensyn til disse problemstillingene. Det vil skape forutsigbarhet, det er regelstyrt og det har miljømessig bærekraft som utgangspunkt. Vi har imidlertid merknader til to punkter i forslaget:

  • Den enkelte oppdretters bestrebelser på å holde et lavt nivå på lakselus har liten betydning for hvorvidt kapasiteten til vedkommende oppdretter vil bli justert opp eller ned siden det vil være lusetrykket i hele regionen som er kriteriet. Vi frykter at dette reduserer de direkte insentivene for den enkelte og dermed sannsynligheten for gode resultater for hele næringen. Vi registrerer at det åpnes for unntak fra regelen, som er positivt. Vi mener imidlertid at det bør være en mer direkte sammenheng mellom den enkeltes resultater og konsekvensene i form av opp- eller nedjustering av maksimal tillatt biomasse enn det som er foreslått.  
  • Vi registrer at modellen som skal legges til grunn for å beregne lusenivåene, og dermed kapasitetsjusteringene i bransjen, er svært kontroversiell både i næringen og blant forskere. Vi mener det er viktig å avklare usikkerheten knyttet til modellen før den implementeres som et helt sentral element i en ny kapasitetsregulering for bransjen.