Høringssvar fra WWF-Norge

Nytt regelverk for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringsuttalelse fra WWF-Norge til forslag til nytt regelverk for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett – implementering av
Meld. St. 16 (2014 – 2015).

Vedlegg