Høringssvar fra Næringslivets Hovedorganisasjon

Høringssvar fra NHO

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar – forslag om nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

 

 

NHO viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 24. juni 2016. Vi viser også til felles høringssvar fra våre landsforeninger Sjømat Norge og Norsk Industri av 20. september 2016, og vi slutter oss til bekymringene som er adressert i dette brevet.

 

Innledningsvis vil vi peke på at NHO er opptatt av at Norge skal ha et sterkt og omstillingsdyktig næringsliv. Det er ikke minst viktig når viktige deler av norsk næringsliv opplever en utfordrende periode. For å sikre fremtidig velferd må vi skape grunnlag for et mer allsidig næringsliv. Utvikling av marin sektor er et av områdene hvor Norge har sterke næringsmiljøer, kunnskapsmiljø og naturgitte fortrinn. NHO mener derfor at vi bør ha store ambisjoner på vegne av denne sektoren.

 

NHO deler visjonene bak Stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om at det bør utvikles et forutsigbart system for vekst i havbruksnæringen, og at veksten bør reguleres ut fra miljøindikatorer. En vekst som for bedriftene er forutsigbar, hvor de har kontroll med mulighetene for å kunne innfri krav fra myndighetene og hvor en reguleres ut fra kjent kunnskap, vil være positivt. Det vil også være i tråd med NHO sin overordnede politikk for forenkling av regelverk, og slik sett bidra til økt verdiskaping. NHO ser imidlertid at forslaget til regjeringen bryter med nettopp disse premissene. Forvaltningen av næringen blir mindre forutsigbar og næringen blir forvaltet ut fra modeller som ikke er kjent og som er under pågående uttesting. Det er også åpenbart at forslaget som er utarbeidet ikke er godt nok forankret i næringen. NHO deler de bekymringer som er reist fra Sjømat Norge og Norsk Industri i brev av 20. september 2016.

 

Havbruksnæringen er en viktig næring ikke utelukkende for de av våre medlemmer som driver havbruksvirksomhet, men også for en rekke bedrifter som leverer varer og tjenester til havbruksnæringen. En videre positiv utvikling i havbruksnæringen påvirker alle disse bedriftenes muligheter fremover. NHO ber regjeringen merke seg at havbruksnæringen har aktivitet i hele landet, men at den er særlig sentral i kystregionene hvor det er også er størst utfordringer knyttet til omstillingen i petroleumsbaserte næringer. For mange av våre medlemmer er leveranser til både marin sektor og petroleumsbasert sektor viktige. For disse vil en positiv utvikling i havbruk være sentralt.

 

 

NHO anbefaler derfor at forslaget trekkes tilbake og at det gjøres et mer grundig arbeid med utvikling av forslag til forvaltning i tett samarbeid med næringen og de relevante forskningsmiljø.

 

NHO understreker at dette utviklingsarbeidet bør baseres på at flere forskningsmiljø aktivt deltar i utviklingen, og at det er konkurranse mellom forskningsinstituttene.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Næringslivets Hovedorganisasjon

Avdeling samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

 

 

Ingebjørg Harto                                                              Andreas Pihlstrøm Næringspolitisk direktør