Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i større byområder - overordende retningslinjer

Retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet 27.12.2001.

27.12.2001

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNINGSORGANISERING AV TRANSPORTSYSTEMET I STØRRE BYOMRÅDER

Overordnede retningslinjer

1. Bakgrunn og formål

Med bakgrunn i St. meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transport plan 2002-11 / Innst.S. nr. 119 (2000-2001) skal det legges til rette for å prøve ut alternative modeller for transportsystemets forvaltningsorganisering i byområdene.

Hovedformålet med forsøkene er å oppnå en bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene og bedre offentlig ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåer innenfor transportsektoren. Forsøkene skal belyse om andre organisatoriske løsninger enn dagens kan møte utfordringene bl.a. knyttet til miljø og framkommelighet på en mer helhetlig og effektiv måte.

Punktene 2-9 nedenfor gir nærmere føringer for forsøksordningens organisering, avgrensning og fremdrift. Disse føringer skal gjelde uavhengig av byområde og valg av organisasjonsmodell.

2. Byområder som inviteres til å delta i forsøk

Byene som er representert i regjeringens Storbyforum, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, samt Sarpsborg/Fredrikstad og berørte fylkeskommuner, inviteres til å prøve ut alternative modeller for transportsystemets forvaltningsorganisering i byområdene. Det forutsettes at det enkelte forsøksområde avgrenses til kommuner som i forhold til arealbruk, transportsystem og reisemønster naturlig kjennetegnes av felles bymessige egenskaper og problemstillinger. Det geografiske byområdet kan bestå av flere kommuner som samlet danner et funksjonelt byområde.

3. Alternative organisasjonsmodeller

Forsøkene skal innrettes på en slik måte at det er samsvar mellom den transportmessige problemstruktur og den organisasjonsstruktur som legges til grunn. Ved valg av organisasjonsmodell må det bl.a. sikres et godt samarbeid mellom berørte kommuner, fylkeskommunen(r), Statens vegvesen, Jernbaneverket og aktuelle transportselskaper. Samordnet areal- og transportplanlegging skal vektlegges.

Forsøkene skal ta utgangspunkt i følgende organisasjonsmodeller: (jfr. også " Kollektivtransport og kollektive forpliktelser – Innspill til endringer i transportpolitikkens organisasjon i norske byområder” (Universitetet i Bergen, rapport nr. 72, 2000)

  • Det bykommunale alternativet. Alternativet innebærer bl.a. at driftsansvar/driftsmidler for kollektivtransporten overføres fra fylkeskommune til bykommunene. Videre vil en større del av ansvaret for vegnettet i byområdet overføres til bykommunene. Et egnet samordningsorgan etableres for kommunal og regional kollektivtransport. Dette alternativet er relevant for byområder med en intrakommunal problemstruktur.
  • Det fylkeskommunale alternativet. Alternativet innebærer bl.a. at deler av ansvaret for riksvegnettet i bykommunen(e) overføres til fylkeskommunen og at det sikres ordninger med innflytelse over tilskuddsnivået i byområdet. Sistnevnte kan f.eks. skje med en ansvarsdeling der fylkeskommunen garanterer et visst tilbud i området, og der kommunen kan kjøpe tilleggstjenester utover dette. Dette alternativet er relevant for byområder med en interkommunal problemstruktur innenfor en fylkeskommune.
  • Avtalealternativet. Innenfor dette alternativet kan felles forpliktelser innenfor byområdets areal- og transportpolitikk formaliseres for at staten skal medvirke bl.a. til finansiering av lokale investeringsprogram ("pakker"). Lokale myndigheter anmodes om å gjøre forpliktende vedtak om tiltak som vil redusere framtidige investeringer og miljø- og kapasitetsproblemer, med andre ord vedtak som sikrer at også slike elementer i de overordnede lokale programmene blir realisert. Det bør etableres en mer permanent organisasjon som står ansvarlig for at slike tiltak blir etablert og realisert. Etablering av samarbeidsorganer basert på frivillige avtaler kan kombineres med endringer innen den etablerte organisasjonsstruktur – for eksempel kombinert med fylkesalternativet - eller være et steg i retning av nye organisasjoner.

Det kan være aktuelt med varianter av disse organisasjonsmodellene.

Problemstillingene i Oslo-området kan tilsi en annen tilnærming enn for de øvrige byområder. Et mulig alternativ er å utvide eksisterende samordningsorganisasjoner uten å overføre myndighet til dette samordningsorganet. Det bør fokuseres på forbedret samordning når det gjelder drift av kollektivtransporten og overordnet planlegging av kollektivtrafikk og utbyggingsmønster for hele storbyregionen.

For å kunne få erfaring fra ulike organisasjonsmodeller er det generelt ønskelig at alle alternativene blir utprøvet.

4. Organisering av arbeidet

4.1 Sentral og lokal organisering

Arbeidet knyttet til forsøk med organisering i større byområder koordineres av en styringsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet, med deltakelse fra Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Styringsgruppen vil ha ansvaret for å forberede iverksetting og koordinere den sentrale delen av forsøksarbeidet, og for å sikre at arbeidet i de ulike byområdene foregår innenfor de overordnede retningslinjene. Styringsgruppen skal, i samarbeid med lokale myndigheter, innhente erfaringer og problemstillinger fra forsøksvirksomheten, rapportere og gi anbefalinger til SD om sentral oppfølging, forestå evaluering og formidle erfaringer underveis.

Lokale myndigheter har ansvaret for utredning og eventuell gjennomføring av forsøkene. Statens vegvesen, Jernbaneverket og NSB BA skal trekkes inn i arbeidet.

4.2 Faser i forsøksvirksomheten

Forsøkene iverksettes i to hovedfaser (utredningsfasen og gjennomføringsfasen):

I - Utredningsfasen:
I den første delen av utredningsfasen skal det gjøres en avgrensing av geografiske områder som skal inngå i forsøket, herunder hvilke kommuner / fylkeskommuner og berørte virksomheter som skal delta i forsøkene. Det skal avklares hvilke ansvarsområder og midler som søkes lagt til grunn i forsøket. I tillegg skal det foreslås valg av organisasjonsmodell og samarbeidsorganer. Det skal i denne fasen utarbeides strategiske areal- og transportanalyser der et hovedformål er å belyse hvordan framkommelighets- og miljøproblemer forårsaket av transport kan motvirkes gjennom en bedre samordning av areal- og transportplaner og bruk av ulike virkemidler. Det skal redegjøres for status i regionale planer som viser sammenheng mellom veger, kollektivsystem og utbyggingsmønster for hele byområdet. Analysen skal få fram hvordan samordningen av virkemiddelbruken kan bidra til bedre transportløsninger og miljøforhold, jf. pkt. 6. Det skal også avklares om forsøksloven må benyttes. Ovenstående danner grunnlag for statens godkjenning av videre utredning av forsøket.

I den andre delen av utredningsfasen skal rammebetingelsene for forsøk (ansvarsdeling, økonomi og produksjon) og valg av organisasjonsmodell konkretiseres. Konkretiseringen bør blant annet ta utgangspunkt i den strategiske analysen som er gjennomført i første del av utredningsfasen, herunder hvilket tilbuds- og produksjonsnivå som skal legges til grunn og hvilke virkemidler som forutsettes iverksatt. Utredningsfasen danner forutsetningene for gjennomføringsfasen og for endelig godkjenning.

II - Gjennomføringsfasen:
I gjennomføringsfasen skal alternativ forvaltningsorganisering i de utvalgte byområdene prøves ut, der ansvarsområder og virkemidler overføres til den myndighet som får ansvaret for transportpolitikken i byområdene, med påfølgende evaluering av resultatene. Det skal sikres god koordinering med arealplanlegging i byområdet.

Det enkelte byområdet rapporterer til styringsgruppen i begge fasene. I gjennomføringsfasen skal det rapporteres minst en gang i året. Både i utrednings- og gjennomføringsfasen legges det opp til erfaringsutveksling mellom styringsgruppen og de ulike byområdene, slik at byområdene kan trekke på hverandres erfaringer og at felles problemstillinger kan tas opp med sentrale, regionale eller lokale myndigheter.

5. Forholdet til nasjonal planlegging

Forsøkene igangsettes for å nå transportpolitiske mål. Det forutsettes at arbeidet ses i sammenheng med øvrige prosesser i Nasjonal transportplan. Det vises bl.a. til at byene i retningslinje 1 for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2006-15 er invitert til å utføre strategiske analyser. Disse strategiske analysene kan eventuelt legges til grunn for arbeidet med den første del av utredningsfasen.

Det legges til grunn at utredningsfasen avsluttes innen utløpet av 2002. Gjennomføringsfasen søkes deretter igangsatt tidlig i planperioden 2002-05. Det forutsettes at det foreligger tilstrekkelige lokale planavklaringer og avklarte omprioriteringer, bl.a. av handlingsprogrammene i tilknytning til NTP-oppfølgingen for perioden.

6. Myndighetsområder og virkemidler som inngår i forsøkene

Det legges til grunn et prinsipp om at ansvar følger overførte midler. Dette innebærer at høyt prioriterte nasjonale målsettinger, særlig knyttet til trafikksikkerhet og miljø, skal følges opp og ivaretas i forsøkene. Forsøkene skal videre gjennomføres i henhold til gjeldende lovgivning for samferdselssektoren. Krav som er pålagt gjennom lov, f.eks. til skoletransport og oppfylling av forskrift etter forurensingsloven om grenseverdier for lokal luftforurensing og støy, er rammebetingelser som skal ligge til grunn for forsøkene.

Ved forsøkene forutsettes overført midler til den myndighet som tillegges ansvaret for transportpolitikken i byområdene fra statlig, fylkeskommunale og kommunale myndighetsområder.

Fra statens ansvarsområde forutsettes overført investeringsmidler fra fylkesfordelt ramme til øvrige riksveger. Bare de deler av jernbanens infrastruktur og togdrift som utelukkende er tilknyttet lokaltransporten og trafikkavviklingen i byområdene skal inngå i forsøket. Dette innebærer bl.a. at det må inngås en egen avtale mellom den myndighet som får ansvaret for den lokale transportpolitikken og NSB BA, eventuelt andre transportoperatører om kjøp av de lokale togtransporttjenestene som vil omfattes av ordningen.

Fra fylkeskommunens ansvarsområde inngår andel av rammeoverføringene til fylkesveg og lokal og regional kollektivtransport.

Fra primærkommunenes ansvarsområde forutsettes at andel av rammetilskuddet som går til kommunale veger inngår i forsøket. Eventuelt nye bompengeordninger eller andre former for trafikkantbetaling kan inngå i forsøksordningen, innenfor gjeldende retningslinjer for bruk av ordningene.

Det forutsettes at hvert byområde i utredningsfasen - bl.a. gjennom utarbeidelse av strategisk analyse- og senere i gjennomføringsfasen - vurderer og tar stilling til bruk av ulike virkemidler som kan påvirke transportetterspørselen så som arealbruk og parkeringspolitikk, vegprising, fremkommelighetstiltak for buss, trikk, T-bane (kjørefelt og signalprioritering) og sykkel, reiserelasjoner (kollektivknutepunkt med koordinering av linjenett/korrespondanse).

Det skal etableres virkemidler som gjennom forsøksperioden stimulerer til best mulig samvirke mellom forvaltningsnivåene, herunder styrings- og evalueringskriterier for milepælsrapportering til bruk for gjennomføring av forsøket.

7. Myndighetsområder og virkemidler som skal holdes utenfor forsøkene

Midler til investeringer, drift og vedlikehold på stamvegnettet, samt midler til drift og vedlikehold på øvrige riksvegnett og til jernbanens infrastruktur skal holdes utenfor forsøksordningen. Midler som inngår i allerede etablerte bompengepakker skal også holdes utenfor.

Det skal i utredningsfasen spesifiseres hvilke områder det skal gjøres eventuelt unntak fra overføring av ansvar/midler til lokal myndighet i det enkelte byområde.

8. Finansiering av forsøksordningen

Kostnader for arbeid i utredningsfasen for det enkelte byområdet forutsettes i hovedsak finansiert av byområdene. Eventuelle felles/overordnede utredningsbehov i utredningsfasen kan søkes finansiert av staten. Finansieringen av både utrednings- og gjennomføringsfasen samordnes i forhold til de årlige budsjettene for hvert av byområdene.

9. Godkjenning av forsøk, evaluering og varighet.

Samferdselsdepartementet vil på bakgrunn av søknad fra det enkelte byområdet om forslag til avgrensing av geografisk områder og organisasjonsmodell (utredningsfasen første del) vurdere grunnlaget for videre utredning av forsøket. Departementet vil på bakgrunn av det som framkommer av den samlede utredningsfasen, vurdere om det foreligger et tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av forsøk med alternativ organisering i det enkelte byområdet.

Forsøk vil i de fleste tilfeller inkludere både statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Resultatet av utredningsfasen og dermed grunnlaget for forsøk forutsettes å være omforent mellom stat, fylkeskommune og byområdet.

Det forutsettes at forsøkene gjennomføres inntil milepælrapporteringen viser stabile forhold som gjør det mulig å trekke lærdommer fra forsøkene, senest fem år etter igangsetting. I etterkant av forsøkene skal det enkelte byområdet gjennomføre en rapportering og egenevaluering. Dette vil, av Samferdselsdepartementet, i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet, bli lagt til grunn for en samlet evaluering av forsøkene. På bakgrunn av evalueringen kan forsøkene korrigeres i forhold til uforutsette, uheldige virkninger eller avsluttes. Evalueringen vil danne grunnlag for en samlet vurdering og eventuelle valg av permanente løsninger for organisering av transportsektoren i de større byområdene.

Arbeidet skal også koordineres i forhold til oppfølging av St. meld. nr. 31 (2000-2001)/ Innst.S.nr. 307 (2000-2001) om kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling. Forsøk i større byområder skal kunne videreføres uavhengig av, men ikke nødvendigvis upåvirket av, eventuelle endringer i den regionale forvaltningsorganisering.

VEDLEGG