Forurensningsforskriften

Forskrift om begrensning av forurensning

Bestemmelser om:

 • Forurenset grunn og sedimenter
 • Støy
 • Lokal luftkvalitet
 • Avløp
 • Kommunale vann- og avløpsgebyrer
 • Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann
 • Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter
 • Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder
 • Lagring av CO₂ i geologiske formasjoner
 • Tillatelse til forurensning
 • Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) samt register over utslipp og transport av forurensende stoffer (E-PRTR)
 • Gebyrer
 • Felles bestemmelser
Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov