Fram Exploration AS

 

Innledning

Vi viser til søknad av 30. september 2011, hvor det på vegne av Fram Exploration ASA (”Fram”) søkes om dispensasjon fra allmennaksjeloven § 6-11 første ledd slik at Patrick Keenan, bosatt i USA, kan være daglig leder for selskapet. Vi viser også til vårt brev av 3. oktober 2011 om forventet saksbehandlingstid og til korrespondanse på e-post.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden, jf. pkt. 5 nedenfor. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det for det rettslige grunnlaget og for departementets vurdering av saken.

Retttslig grunnlag

Allmennaksjeloven § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halv­parten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Bostedskravet er begrunnet ut fra jurisdiksjonsbetraktninger; dersom personer i ledende verv eller stilling i selskapet skulle komme i ansvar, vil det være en fordel at de er undergitt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bosteds-kravet.

Departementet har lang praksis med å gjøre unntak enten for daglig leder eller for styret. I vurderingen legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i forhold til selskapet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Departementet legger også vekt på selskapets behov for å ha den aktuelle daglige lederen.

Nærmere om søknaden

I søknaden fremgår det at Fram er et norsk E&P (exploration and production)-selskap innen olje og gassvirksomhet på land. Fram driver virksomhet i flere land, men hovedsakelig i USA. Det har 29 ansatte (per mars 2011), og hadde en omsetning på 288 360 amerikanske dollar i 2010. Selskapets styre består av fem personer, hvorav fire er norske statsborgere bosatt i Norge. Det femte bor i USA.

Begrunnelsen for søknaden er at Patrick Keenan gjennom 36 års erfaring fra oljebransjen har spesialkompetanse innenfor den type oljevirksomhet som Fram driver. Kunnskapen hans vil være viktig for selskapets daglige drift og videre utvikling. Keenan er bosatt i Houston, Texas, som er et knutepunkt for amerikansk oljevirksomhet. Ettersom hoveddelen av selskapets aktiviteter foregår i USA, er det også av driftsmessige hensyn mest hensiktsmessig å ha en amerikansk daglig leder. Keenan besøker Norge regelmessig, normalt fra seks til tolv ganger i året.

I søknaden opplyses det videre at styrets leder har vært med i selskapet fra oppstarten av og kjenner selskapet godt. Han ivaretar selskapets interesser overfor norske myndig-heter og fungerer som kontaktperson i Norge for ansatte, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet.

Vurdering av dispensasjonssøknaden

Departementet viser til opplysningene om at Keenan besitter en spesialkompetanse som er viktig for selskapets daglige drift og videre utvikling. Ettersom hoveddelen av selskapets aktiviteter foregår i USA, synes det også av driftsmessige hensyn mest hensiktsmessig å ha en daglig leder som er bosatt i USA. Det legges også vekt på at Keenan besøker Norge regelmessig.

En norsk dom vil ikke kunne gjøres gjeldende i USA. En eventuell ansvarssak vil imidlertid også kunne rettes mot styret.

Departementet viser ellers til at styret oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven. Det vises også til opplysningen om at styrets leder kjenner selskapet godt og er kontakt-person for selskapet.

Etter en samlet vurdering finner departementet at den ønskede tilgjengeligheten til selskapets ledelse og hensynet til jurisdiksjon er ivaretatt. Et unntak fra bostedskravet i dette tilfellet vil også være i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Fram Exploration ASA, org.nr. 892 168 962, kan ha Patrick Keenan, bosatt i USA, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller kravet om bosted i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi publiserer alle våre vedtak på departe-mentets nettside; www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager.