G-1/2013 - Retningslinjer vedrørende flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år (utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd punktum)

Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Kopi: Arbeidsdepartementet 

 

Nr. G-1/2013 Vår ref
12/1106
Dato
30.01.2013

 

G-1/2013 - Retningslinjer vedrørende flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år (utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd punktum) 

Departementet gir med dette retningslinjer om flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år.

Retningslinjer om flerreisevisum er tidligere gitt i rundskriv rundskriv G-2010-007 av 15. september 2010, rundskriv A-58/2009 av 17. desember 2009 og rundskriv A-42/2008 av 15. september 2008.

Rundskrivet G-2010-007 av 15.09.2010 som ersattet tidligere rundskriv på dette feltet, ga blant annet nærmere retningslinjer for visumpraksis for søkere fra Murmansk og Arkangelsk oblast. Retningslinjene for denne personkategorien ble utarbeidet før Visumforordningen 810/2009 av 13. juni 2009 og visumhåndboken var trådt i kraft. Rundskrivets retningslinjer som var spesielt utarbeidet for personer bosatt i Murmansk og Arkhangelsk, tas nå delvis ut av dette rundskrivet, da de er overflødige i forhold til gjeldende Schengenregelverk. For å opprettholde hjemmelen til flerreisevisum på inntil fem år for søkere bosatt i Murmansk og Arkhangelsk (som ikke er omfattet av rundskrivets øvrige innhold om russiske søkeres rettigheter iht. den norsk-russiske visumavtalen), blir selve hjemmelen til fem års flerreisevisum stående, da flerreisevisum med gyldighet utover 12 måneder må være fastsatt i nærmere retningslinjer av departementet, jf. utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd.

Utlendingsforskriften § 3-9 regulerer varighet og innhold av Schengenvisum. I utgangspunktet skal Schengenvisum innvilges for én innreise, jf. utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd første punktum. Ved særlig behov kan det innvilges Schengenvisum for et bestemt eller ubestemt antall innreiser innenfor et tidsrom av 12 måneder, såkalt flerreisevisum, jf. § 3-9 tredje ledd annet punktum. Tredje punktum åpner for at det for bestemte kategorier av personer – etter nærmere retningslinjer - kan gis flerreisevisum med en gyldighetsperiode på inntil fem år.

Dette rundskrivet trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt opphører rundskriv G-2010-007. 

 

Grunnvilkår for flerreisevisum etter utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd tredje punktum
For å kunne innvilge slikt flerreisevisum, må for det første de ordinære vilkårene for Schengenvisum i utlendingsloven § 10 og utlendingsforskriften § 3-4 være oppfylt (gyldig pass/reisedokument, returadgang, tilstrekkelige midler til opphold og retur, reise-/sykeforsikring osv.).

Videre må søkeren:

  • dokumentere tidligere regelmessig reisevirksomhet til Norge,
  • ha overholdt forutsetningene ved tidligere gitte visum,
  • dokumentere et fremtidig reelt behov for flere innreiser til Norge i den aktuelle perioden.

 

Personkategorier som omfattes
Det er kun bestemte kategorier av personer som kan gis flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år. Følgende kategorier omfattes:

Forretningsreisende
Forretningsreisende som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i yrkets medfør.

Yrkessjåfører
Yrkessjåfører som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i yrkets medfør.

Sjømenn
Sjømenn som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i yrkets medfør (transitt er her mest aktuelt).

Deltakere i offisielle besøk
Deltakere i offisielle besøk til Norge som dokumenterer behov for gjentatte innreiser i forbindelse med for eksempel samarbeidsprosjekter eller annen møtevirksomhet etter invitasjon.

Familiemedlemmer til person med lovlig opphold i Norge
Familiemedlemmer som nevnt i utlendingsloven §§ 40 – 45 og § 52 til person med lovlig opphold i Norge, kan få flerreisevisum dersom han/hun (søker) godtgjør behov for dette. Søker må dokumentere familieforholdet til referansen i Norge, samt dennes lovlige opphold i Norge.

Familiemedlemmer til norsk borger bosatt i utlandet
Familiemedlemmer som nevnt i utlendingsloven §§ 40 – 45 og § 52 til norsk borger som er bosatt utenfor Norge, kan få flerreisevisum for å reise sammen med den norske borgeren på besøk til Norge dersom han/hun (søker) godtgjør behov for dette. Søker må dokumentere familieforholdet til den norske borgeren.

Familiemedlemmer til EØS-borger som utøver sin rett til fri bevegelse etter EØSregelverket og som har oppholdsrett i Norge
Familiemedlemmer, jf. utlendingsloven § 110 tredje ledd, til EØS-borger som har oppholdsrett etter utlendingsloven § 112 eller § 115, kan få flerreisevisum dersom han/hun (søker) godtgjør behov for dette. Søker må dokumentere familieforholdet til EØS-borgeren. Søker i denne kategorien er unntatt fra kravet om reise-/sykeforsikring i utlendingsforskriften § 3-4.

Personer som deltar i vitenskapelige, kulturelle eller idrettsrelaterte offisielle programmer/arrangementer
Søker må dokumentere arbeid i hjemlandet og invitasjon/samarbeidsavtale med aktuell organisasjon i Norge, samt godtgjøre behov for flerreisevisum.

Personer som omfattes av internasjonale avtaler
Norge har inngått en bilateral avtale med Russland om lettelser i visumhåndteringen. Flere tilsvarende avtaler – visumfasiliteringsavtaler – er p.t. under fremforhandling med andre stater. Personkategorier som omfattes av bestemmelser om flerårig flerreisevisum i slike avtaler, skal innvilges flerreisevisum etter utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd tredje punktum, dersom dette er en rettighet etter avtalen. Slikt flerreisevisum kan gis for en periode av inntil fem år. Nærmere vilkår vil fremgå av avtalen.

Personer bosatt i Murmansk og Arkhangelsk oblast (og som ikke omfattes av noen av de tidligere nevnte personkategoriene)

Særlige vilkår gjelder, se avsnitt nedenfor. 

 

Gyldighetsperiode
Utgangspunktet vil fortsatt være at det til personer som søker visum til Schengenområdet for første gang, gis visum for én innreise. Ved særlige behov kan visum for et bestemt eller ubestemt antall innreiser gis innen et tidsrom av 12 måneder.

En søker som tidligere har hatt flerreisevisum med gyldighet for 12 måneder, kan, dersom det dokumenteres et behov for det, gis flerreisevisum for to, ev. tre år. En søker som tidligere har hatt flerreisevisum med gyldighet for to – tre år, kan ved dokumentert behov få et flerreisesvisum for inntil fem år. Det vil alltid måtte vurderes om søker har overholdt forutsetningene ved tidligere gitte visum, jf. ovenfor.

Når det gjelder flerreisevisum til personer som omfattes av internasjonale avtaler, vil nærmere regulering av gyldighetsperioden kunne følge av avtalen.

Visum må aldri gis med gyldighet utover passets gyldighetsperiode.

 

Generelt
Flerreisevisum vil kun være aktuelt for den type visum som omhandles i utlendingsloven § 10. Det betyr bl.a. at visum av humanitære grunner mv. (nasjonalt visum), jf. utlendingsforskriften § 3-12, ikke kan utstedes som flerreisevisum.

Flerreisevisum kan kun gis der det søkes om visum før søker reiser inn i landet. Flerreisevisum kan ikke gis i situasjoner der søker etter innreise henvender seg til politiet og søker om en ekstra innreise. Videre fritar ikke et flerreisevisum for kravet om oppholdstillatelse der dette kreves.

Det er søkers ansvar ikke å benytte et flerreisevisum dersom vilkårene, som var oppfylt på utstedelsestidspunktet, ikke lenger er oppfylt på et senere innreisetidspunkt. Ved utstedelse av visumet, skal søker utrykkelig informeres om dette.

Innehavere av flerreisevisum vil, som alle andre visuminnehavere, bli underlagt grensekontroll ved innreise over Schengen yttergrense. Grensekontrollen skal kontrollere at vilkårene for visumet er oppfylt ved hver innreise, jf. utlendingsloven § 17. Det vil kunne forekomme situasjoner der vilkårene for å innvilge flerreisevisum var til stede på tidspunktet for utstedelse, men senere er bortfalt. For eksempel kan en forretningsreisende med flerreisevisum begrunnet i behovet for regelmessige jobbreiser til Norge, på et senere tidspunkt (men før flerreisevisumet er utløpt) ha sluttet i jobben. Bortvisning på grensen iht. det ordinære regelverket vil da kunne vurderes. Likeledes vil det kunne være aktuelt å vurdere tilbakekall i situasjoner hvor visumets gyldighetsperiode ennå ikke er utløpt, men hvor formålet er opphørt.

Behandlingsgebyr innbetalt i forbindelse med søknad om visum gjelder for hele visumets lengde.

 

Særlig om personer bosatt i Murmansk og Arkhangelsk oblast (og som ikke omfattes av noen av de tidligere nevnte personkategoriene)
For denne personkategorien kan flerreisevisum med gyldighet på inntil fem år gis iht Visumforordningen 810/2009 av 13. juni 2009 som er implementert gjennom utlendingsforskriften § 3-4, og visumhåndboken som er implementert gjennom UDI rundskriv RS 2010-172.

 

Med hilsen
Siw Skjold Lexau e.f.
fung. avdelingsdirektør

Vibeke Selmer
seniorrådgiver