Historisk arkiv

G-13/2011 – Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 17-10 første ledd – heving av behandlingsgebyr ved søknad om oppholdstillatelse mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-13/2011

201106911

19.12.2011

 

G-13/2011 – Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 17-10 første ledd – heving av behandlingsgebyr ved søknad om oppholdstillatelse mv.

 

 

Justis- og politidepartementet vedtok 15. desember 2011 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 17-10 første ledd. Endringene trer i kraft 1. januar 2012.

I statsbudsjettet for 2012, som ble vedtatt av Stortinget 9. desember 2011, er det lagt opp til at gebyrene for behandling av søknader etter utlendingsloven økes. Justisdepartementet har derfor foretatt de nødvendige endringene i utlendingsforskriften.

Endringene innebærer at gebyrene for behandling av følgende søknader er hevet til:

  • oppholdstillatelse eller fornyelse av oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid, jf. utlendingsloven §§ 23–25: 3 000 kr
  • oppholdstillatelse eller fornyelse av oppholdstillatelse for studier og for vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål o.a., jf. utlendingsloven § 26: 2 500 kr
  • førstegangs oppholdstillatelse til familiemedlem og søknad om fornyelse som er fremsatt etter at tillatelsen er utløpt: 3 750 kr
  • permanent oppholdstillatelse: 1 900 kr.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                     Birgitte M. Weyde
                                                                                     førstekonsulent

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Vedlegg: Lenke til Endringsforskrift

 

Kopi m/ vedlegg:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utenriksdepartementet