G-04/2020 – Ikrafttredelse av forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Justis- og beredskapsdepartementet viser til forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Forskriften trer i kraft straks, og har virkning for utlendinger som ankommer riket etter 16. mars kl. 08.00.

Det presiseres at forskriften ikke er til hinder for at norske borgere eller utlendinger med oppholdstillatelse kan komme tilbake til Norge.

I forskriften er det fastslått at utlendinger uten oppholdstillatelse kan bortvises av hensyn til folkehelsen, på grunn av utbrudd av den allmennfarlige smittsomme sykdommen Covid-19. Dette innebærer at alle utlendinger uten oppholdstillatelse, som ikke omfattes av noen av unntakene nedenfor, vil bli bortvist uten nærmere vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør.

I forskriften er det fastsatt enkelte unntak, som innebærer at følgende grupper ikke kan bortvises:

 • EØS-borgere, og deres familiemedlemmer etter utlendingsloven § 110, som er bosatt eller arbeider i Norge, jf. forskriftens § 1 tredje ledd
 • Utlending som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge, jf. forskriftens § 2 bokstav a
 • Utlending som er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 2 i forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. etter reiser utenfor Norden, jf. forskriftens § 2 bokstav b
 • Utlending som søker beskyttelse i riket (asyl), jf. forskriftens § 2 bokstav c
 • Særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn, jf. forskriftens § 2 bokstav d

Det presiseres at EØS-borgere som arbeider i Norge også omfatter utsendte arbeidstakere som har påbegynt et arbeidsoppdrag.

Det understrekes at unntakene fra bortvisningsbestemmelsene ikke innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler om karantene og isolering.

Nærmere om unntak begrunnet i opprettholdelse av forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner

Forskriften § 2 bokstav d fastslår at utlendinger som er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 2 i forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden ikke kan bortvises.

Dette innebærer for det første at utlendinger som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, ikke skal bortvises.

Dette innebærer videre at utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder utlendinger som gjennomfører vare- og passasjertransport, ikke kan bortvises.

Andre utlendinger som ikke kan bortvises fordi deres tilstedeværelse i Norge er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, vil for eksempel være utlendinger som er invitert av norske myndigheter for spesielle formål. Dette kan for eksempel dreie seg om utlendinger med særlig kompetanse på håndtering av virusutbrudd eller utlendinger som har annen kompetanse som helsevesenet eller andre samfunnskritiske funksjoner har bruk for.

Nærmere om unntak av særlige grunner

Forskriften § 2 bokstav d fastslår at utlendinger ikke kan bortvises dersom «særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn». Dette gjelder for eksempel:

 • Mindreårige barn og fosterbarn til utlending som bor eller jobber i Norge
 • Utlending som har et særskilt omsorgsansvar for personer som bor i Norge, herunder mindreårige barn eller fosterbarn eller andre med særskilte omsorgsbehov
 • Utlending som på grunn av sterke velferdshensyn har behov for å reise inn i Norge, og besøket ikke kan vente, f.eks. nærstående familiemedlem (ektefelle/samboer, søsken eller familiemedlemmer i opp- eller nedstigende linje) som skal besøke døende eller alvorlig sykt familiemedlem i Norge
 • Samer under utøvelse av reindrift
 • EØS-borger som har behov for å reise gjennom Norge for å komme seg hjem.
 • Utlending som nevnt i utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, ev. nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen oppholdskort for ambassadepersonell (Foreign Missions Residence Card). Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og diplomatisk kurer.
 • Militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet og tredje ledd
 • Utlending som gjennomfører profesjonell varetransport.

Med hilsen
Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Kaja Kolvig
seniorrådgiver