Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny normalpolitivedtekt for kommunene

Departementet har på grunnlag av lov om politiet av 04.08.1995 nr. 53 § 14 utarbeidet ny normalpolitivedtekt med kommentarer. Den nye mønstervedtekten vil avløse tidligere normalpolitivedtekt av 18.02.1964.

Loven setter nå snevrere rammer for hva kommunene kan regulere ved lokal politivedtekt, også for hva som er naturlig å ta med i slik vedtekt. Av kommentarene vil det likevel fremgå at selv om et spørsmål helt eller delvis er regulert i annen lovgivning, vil man etter omstendighetene og særlig når det gjelder renhold, også kunne gi bestemmelser i lokal politivedtekt.

Den nye normalpolitivedtekten er på 31 paragrafer, mens tidligere normalpolitivedtekt hadde 47 paragrafer. Dette henger delvis sammen med at det har vært en av intensjonene å søke å foreta en "sanering" under arbeidet med den nye normalpolitivedtekten i samsvar med uttalelser i forarbeidene til politiloven, men det skyldes dessuten at visse spørsmål som tidligere var regulert i politivedtektene, nå er regulert i selve politiloven, jf § 5 om borgernes plikt til å etterkomme de pålegg m.v. som politiet gir og §§ 11 og 13 om arrangementer på offentlig sted mv og "hjemvisning av barn" som antas ikke å ha fylt 15 år.

Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke strider mot bestemmelsene i politiloven, jf politiloven § 31 annet ledd. Det er

imidlertid lovens forutsetning at kommunale politivedtekter blir gjennomgått og revidert. Denne prosessen omfatter både behandling i kommunale organer og etterfølgende godkjenning og vil derfor ta tid.

Det har vært vanlig at kommunene har lagt normalpolitivedtekten til grunn. Dette vil også lette behandlingen av politivedtekten. De stedlige forhold varierer imidlertid utover i landet og av hensyn til dette og det lokale selvstyre vil den enkelte kommune kunne basere seg på lokale løsninger så langt politilovens § 14 tillater.

Kommunens vedtak sendes Justisdepartementet gjennom fylkesmannen for godkjenning (stadfestelse). Departementet er imidlertid på sikt innstilt på å vurdere om saksforberedelsen, eventuelt myndigheten til å godkjenne den enkelte vedtekt kan delegeres til instanser under departementet eller til fylkesmennene.

Vedlagt følger en del eksemplarer av den nye normalpolitivedtekten på nynorsk og bokmål. Man forutsetter at fylkesmennene underretter kommunene i sine distrikter.

Man tar for øvrig sikte på så snart som mulig å utgi normalpolitivedtekten i et lite hefte. Dersom det oppdages feil e.l. i normalpolitivedtekten eller i nynorskutgaven, ønsker man å bli gjort oppmerksom på dette, slik at rettelser m.v. kan komme med i en slik utgivelse.

 

Etter fullmakt

Berit Fosheim
ekspedisjonssjef

 

Arild Hurlen
saksbehandler

 

Magnar Aukrust avdelingsdirektør

Vedlegg 1 Normalpolitivedtekt med kommentarer (Bokmål)

Vedlegg 2 Normalpolitivedtekt med merknader (Nynorsk)