GI-08/2015 –Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet

Utlendingsdirektroatet

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Bakgrunn
UDI har gjort departementet oppmerksom på at direktoratet har til behandling et begrenset antall saker hvor tidligere asylsøkere (om lag 20 personer) har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 (eller § 8 annet ledd i utlendingsloven av 1988) under falsk identitet og nasjonalitet, og hvor de nye nasjonalitetsopplysningene innebærer at de aktuelle personene kan ha rett til flyktningstatus etter lovens § 28.

Selv om det skulle foreligge rett til internasjonal beskyttelse dersom de nye identitetsopplysningene legges til grunn, anser departementet det som svært viktig med tydelige reaksjoner overfor personer som tidligere har skaffet seg oppholdstillatelse under falsk identitet. Departementet instruerer derfor om de tiltak som er angitt nedenfor.

Instruks
I saker hvor UDI er blitt kjent med at en utlending har hatt oppholdstillatelse med falsk identitet skal følgende gjelde selv om utlendingen kan ha rett til beskyttelse etter Norges internasjonale forpliktelser:

  1. UDI skal vurdere tilbakekall av den tidligere oppholdstillatelsen.
  2. Dersom utlendingen etter tilbakekall har rett til ny fremtidig oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28, skal tillatelsen bare gis med ett års varighet av gangen, og ikke tre år, slik hovedregelen ellers er, jf. utlendingsforskriften § 10-13, som åpner for at oppholdstillatelse kan gis for ett år eller kortere når «særlige grunner» tilsier det.
  3. UDI skal levere anmeldelse til politiet i saker hvor UDI mener det er begått lovbrudd.

Instruksen her trer i kraft straks.

Annet
Departementet vil vurdere en forskriftsbestemmelse om tilleggstid for permanent oppholdstillatelse i saker hvor utlendingen har hatt tillatelse med falsk identitet, og ved andre grove brudd på utlendingsloven.

 

Med hilsen

 

Terje Sjeggestad
ekspedisjonssjef
                                                                                Kenneth Baklund
                                                                                fagdirektør

 

 

Kopi: Utlendingsnemnda