Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomgang av Distriktsindeksen

Asplan Viak har overlevert rapporten om distriktsindeksen. Departementet tar sikte på å komme tilbake til ny distriktsindeks og bruken av den nye distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i kommuneproposisjonen for 2021

Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner, og er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Distriktsindeksen måler kommunenes utfordringer knyttet til geografiske ulemper (få arbeidsplasser og liten tilgang til tjenester eller lang avstand til disse) i tillegg til samfunnsutfordringer som følger av disse geografiske ulempene.

Distriktsindeksen blir gjennomgått i forkant av hver revisjon av virkeområdene for distriktspolitiske virkemidler (det vil si distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift).

Asplan Viak er nå ferdig med sin gjennomgang av distriktsindeksen. Asplan Viak foreslår å redusere antall indikatorer fra dagens ni indikatorer til fire. Av de fire indikatorene er indikatoren for ensidig næringsstruktur ny. Forslaget skiller seg dermed lite fra departementets opprinnelige forslag.

Departementet vil nå foreta en grundig gjennomgang av rapporten og innspillene. Departementet vil også vurdere utforming av ulike virkemidler hvor distriktsindeksen brukes. Departementet tar sikte på å komme tilbake til ny distriktsindeks i kommuneproposisjonen for 2021. Departementet legger samtidig opp til å vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene nærmere, primært med fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet tar sikte på å komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2021.

Asplan Viak foreslår følgende distriktsindeks:

Utfordring

Indikator

Vekt (pst.)

Små arbeidsmarkeder og liten tilgang på tjenester eller lang avstand til disse

SSBs nye sentralitetsindeks

60

Balansert befolkning

Befolkningsvekst siste ti år

20

Økonomisk vekst

Sysselsettingsvekst siste ti år

10

Økonomisk vekst

Ensidig næringsstruktur – Herfindahlsindeksen

10

 

Asplan Viak foreslår å bygge på SSBs nye og oppdaterte sentralitetsindeks, og at den gamle sentraliseringsindeksen NIBR11 utgår. Asplan Viak foreslår også at eksisterende indikatorer for befolkningstetthet og reisetid til Oslo går ut, på linje med KMDs utredning. Disse tre fanger opp ulemper knyttet til geografi som Asplan Viak mener dekkes av SSBs nye sentralitetsindeks. Videre mener Asplan Viak at eldreandel og andel kvinner i fertil alder i dagens indeks fanges opp av indikatoren befolkningsvekst. Asplan Viak foreslår også å utelate sysselsettingsandel og gjennomsnittlig bruttoinntekt per skatteyter 17 år og eldre.