Gjennomgang av landslinjeordningen

Gjennomgang av landslinjeordningen

Rapport

mars 2002

Til

Utdannings- og forskningsdepartementet

Med bakgrunn i Stortingets vedtak i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002) nedsatte departementet en arbeidsgruppe for å gjennomgå tilskuddsordningen under kap. 223 post 60 Tilskudd til landslinjer.

Gruppen har bestått av 4 personer fra Utdannings- og forskningsdepartementet og 4 representanter fra Nasjonalt Samordningsutvalg for små fag innen videregående opplæring.

Arbeidsgruppen legger med dette fram sin rapport.

Oslo, mars 2002

Gerd Margaret Westgaard
Johan Solheim
Lars Møllerud
Magne Nesvik
Knut Alsaker
Ellen Cathrine Arnesen
Mariann Hjelle
Gurid Lomeland